Motion E23 och D12

2017-05-13

Stämman går på förbundsstyrelsens linje angående öppenhet och ökad transparens.

Motion E23 - Hans-Erik Persson ang öppenhet och ökad transparens

Yrkande
att förbundsstämman beslutar att uppdra till förbundsstyrelsen att i samråd med RF genomföra en översyn av förbundet ledningsorganisation i syfte att öka demokratin, förbättra effektiviteten och stärka delaktigheten.

Under denna punkt behandlas även:

Motion D12 - Västerbottens Ridsportförbund ang ökad öppenhet och ökad transparens

Tilläggsyrkande till motion E23
att förbundsstämman beslutar att uppdra till förbundsstyrelsen att i samråd med RF utveckla en policy för tillsättning  av personer, grupperingar eller annat som berör distriktens verksamhet. Denna policy ska bygga på nedifrån- och upp-perspektiv vilket innebär att RF inte kan handplocka personer utan dessa ska nomineras från distriktet. Allt för en förbättrad och utvecklad demokratisk process.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E23 och D12

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelse anför i sitt yttrande

Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Alla beslut är preliminära tills dess att protokollet är justerat.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons