Motioner avhandlas i rasande takt

2017-05-13

Förbundsstämman har gått på förbundsstyrelsens förslag gällande en rad motioner.

Stämman har bifallit förbundsstyrelsens förslag i motionerna D6, D7, K18, E21, E22, D10, D11, K13, K14, K15, K16 och K19.

Motion D6 - Norrbottens Ridsportförbund ang ökad öppenhet och inkluderande

Yrkande
- att Förbundsstyrelsen snarast arbetar fram strategier för att bjuda in andra inriktningar inom hästsverige till samarbete
- att Medlemssektionen får uppdraget att bjuda in till samarbetsdiskussioner och att kommittéer bildas i de inriktningar där intresse finns (på liknande sätt som WE och Reining på senare år bildat kommittéer inom SvRF).

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D6

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande.

Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag

Motion D7 - Norrbottens Ridsportförbund ang demokrati och förbundsstämman

Yrkande
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till förbundsstämman 2018 ha hittat en digital lösning för att alla medlemsföreningar skall ha lika möjlighet att delta på stämman.

Under denna punkt behandlas även:
Motion K18 - Solna Fätrittklubb ang stadgeändring för ökat klubbinflytande genom ökad rösttyngd vid förbundsstämman

Yrkande
att stadgarna ändras i enlighet med organisationsutredningens förslag.

Under denna punkt behandlas även:
Motion E21 - Claes Hedenman ang röstförfarande vid stämman

Yrkande
”ny modell på röstförfarande”

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D7, K18 och E21

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att, i enlighet med FS utlåtande, genomföra en utredning om möjligheterna till alternativa lösningar att delta vid förbundsstämman, med beaktande av föreningsrättsliga krav på den demokratiska processen samt att i utredningsarbetet göra en översyn av röstförfarande och medlemsföreningarnas formella inflytande på förbundsstämman

Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion E22 - Mariana Franzén ang ogiltigförklaring av ändring av SvRFs stadgar

Yrkande
att den text som felaktigt skrivits in i stadgarna 2013, och som genom detta även följt med stadgarna som fastställdes av förbundsstämman 2015 skall strykas.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion E22

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande

Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion D10 - Skånes Ridsportförbund ang stadgeändring ang distriktsanställdas yttranderätt på förbundsstämman

Yrkande
att Svenska Ridsportförbundets stadgar ändras så att även distriktsanställda erhåller yttranderätt under Ridsportförbundets stämmor.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D10

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att avslå motionen.

Beslut
Förbundsstämman beslutar att avslå motionen.

Motion D11 - Smålands Ridsportförbund ang policy för enhetlighet gällande landslag

Yrkande
att Svenska Ridsportförbundet utformar en policy om enhetlig klädsel och enhetlighet gällande deltagarens egen kostnad för klädsel till sig och övriga personer kring ekipaget samt landslagsutrustning till hästen för landslagsdeltagare i ridsportens olika discipliner.

att, om deltagaren själv ska stå för kostnaden eller del av kostnaden, denna ställs i tydlig relation till sponsorers önskemål om exponering.

att en genomlysning sker av rimlig egen kostnad för att deltaga i mästerskap.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D11

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande.

Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion K13 - Blekinge Körsällskap, Kullasällskapet för Körning, Skånska Körsällskapet, Vinslövs Ryttarförening, Åsbo Ryttarförening och Åstorpsortens Ryttarförening ang TR i körning

Yrkande
att stämman beslutar att körningen skall använda FEIs reglemente (översatt till svenska), med de nationella bestämmelser som behövs för att även kunna tävla med A/B-ponnyer.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K13

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman bifaller förbundsstyrelsens förslag till en översyn i enlighet med förbundsstyrelsens yttrande samt
att förbundsstämman i övrigt beslutar att avslå motionen.

Beslut
Förbundsstämman föreslår att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion K14 - Föreningen Nyckelryttarna ang lagtävlingar på ponnynivå "äras den som äras bör"

Yrkande
att samtliga deltagare som deltagit i lagets väg till finalen och i finalen tilldelas rosett och plakett samt eventuella hederspriser vid placering i samband med prisutdelningen för det totala resultatet för hela serien.

att samtliga deltagares namn på ekipage som deltagit på vägen mot finalen och i finalen läses upp och också uppmanas medverka avsuttet vid prisutdelningen för det totala resultatet.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K14

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman uppdrar till förbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna till alternativa lösningar när det gäller utmärkelser och prisutdelning vid finaler i lagtävlingar

Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion K15 - Föreningen Siggesta Ryttare ang ändring av Riksidrottsstyrelsens föreskrifter om LOK-stöd

Yrkande
att Stockholms Ridsportförbund antar motionen i syfte att få en tolkningsändring till stånd av §6, innebärande att klubbar som inte är "ägare" av huvudverksamheten, får rätt att tilldelas LOK-stöd under förutsättning att verksamheten i övrigt faller inom föreskriftens intention.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K15

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att avslå motionen.

Beslut
Förbundsstämman beslutar att avslå motionen.

Motion K16 - Skabersjö Ryttarförening ang SvRFs uppdrag och mandat kopplat till ponnyer och ungponnyer

Yrkande
att Svenska Ridsportförbundet, eventuellt tillsammans med en samarbetspartner typ Swede Horse, tar ansvar för, och genomför samma typ av avelschampionat för ponnyer som man idag via Breeders genomför för hästar.

att Svenska Ridsportförbundet implementerar ponnyer som en naturlig del i alla våra utbildningar.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K16

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman bifaller motionärens förslag genom att göra en genomgång och översyn av verksamheten ur ponnyperspektiv.

Beslut
Förbundsstämman beslutar att bifalla förbundsstyrelsens förslag med tillägg att barnrättsperspektiv tas i åtanke vid en undersökning.

Motion K19 - Wiebo Ridklubb ang rätt att ställa ut licenser för ridklubbar som arrangerar klubbtävlingar och ridskoleverksamhet

Yrkande
att ridklubbar som är kopplade till ridskoleverksamhet ska få ställa ut licenser om de har minst tre klubbtävlingar per år.

Förbundsstyrelsens yttrande över Motion K19

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att avslå motionen.

Beslut
Förbundsstämman beslutar att avslå motionen.

Alla beslut är preliminära tills dess att protokollet är justerat.

Yrkande

att den text som felaktigt skrivits in i stadgarna 2013, och som genom detta även följt med stdgarna som fastställdes av förbundsstämman 2015 skall strykas.

Förbundsstyrelsen föreslår

att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anför i sitt yttrande

Beslut

Förbundsstämman beslutar...

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons