Stämman går på Dalarnas förslag i Motion D2

2017-05-13

Dalarnas Ridsportförbund angående basuppdragets finansiering inom svensk ridsport.

Motion D2

Yrkande
Dalarnas Ridsportförbund föreslår stämman:
att besluta att en arbetsgrupp tillsätts, där förbund och distrikt är representerade till lika delar, med uppdraget att göra en översyn av ridsportens ekonomi och ge förslag som skapar förutsättningar för ett likartat utbud med hög kvalitet i alla distrikt.

Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad som anförs i Förbundsstyrelsens yttrande över Motion D2

Beslut
Förbundsstämman beslutar att gå på Dalarnas Ridsportförbunds förslag att tillsätta en arbetsgrupp enligt motionärens yrkande ovan.

Alla beslut är preliminära tills dess att protokollet är justerat.

Förbundsstämma-klubba2 130518 RT

Handlingar 2017

Stämmohandlingar 2017

Annons