Rapport från förbundsstyrelsens möte den 25 maj

2018-06-09

Förbundsstyrelsen träffades för årets tredje möte den 25 maj på Arlanda. Tävlingssektionen och Ridskole- och Anläggningssektionen var representerade som alltid när ekonomi är en av punkterna på agendan. Jan Andersson från valberedningen deltog i mötet.

Mötet inleddes med en tyst minut till minne av Sture Hermansson, valberedningens ordförande, som avled för en tid sedan. 

Ridsport 2025
Förbundsstyrelsen kommer vid nästa möte i augusti att fortsätta arbetet med att ta fram mål och delmål för de fem områdena i Ridsport 2025 för kommande åren. Arbetssättet ska utvecklas med fokus på processen för Ridsport 2025 och ett tydliggörande av roller, uppdrag och ansvar mellan förtroendevalda och tjänstemän. I samband med arbetet med Ridsport 2025 ska en översyn av tidigare värdegrundsdokument göras.

Ridsportforum
Ridsportforum kommer att äga rum den 20-21 oktober i Göteborg och inbjudan till Ridsportforum kommer att skickas ut inom kort. På Ridsportforum kommer bland annat Ridsport 2025 och status för arbetet med bifallna motioner från förbundsstämman 2017 att finnas på agendan.

Ekonomi
Förbundsstyrelsen fastställde budgetram för 2019 och verksamhetsplaner och prioriteringar utifrån budgetramen ska presenteras på förbundsstyrelsens möte i augusti.
Tertialbokslut för årets fyra första månader presenterades och följer tidigare fastställd budget.

GDPR
Förbundsstyrelsen fastställde Svenska Ridsportförbundets Integritetspolicy med information om hur förbundet hanterar personuppgifter anledning av den nya dataskyddsförordningen. Integritetspolicyn finns på ridsport.se

Arbetsordningar
Förbundsstyrelsen gav generalsekreteraren i uppdrag att följa upp det pågående arbetet med att implementera de fastslagna arbetsordningarna och uppdragsbeskrivningarna för sektioner, kommittéer, utskott, råd och nämnder i Svenska Ridsportförbundet. Arbetsordningar och uppdragsbeskrivningar finns på ridsport.se

Extern representation
Markku Söderberg har utsetts till ledamot i styrelsen för Flyinge AB/Ridskolan Strömsholm AB och Gunilla Fredriksson har utsetts till ledamot i styrelsen för SwedeHorse AB.
Förbundsstyrelsen beslöt att utse Gisela Löfstrand till ordinarie ledamot i styrelsen för Hästsportens Folkhögskola med Nina Anyai som ersättare/suppleant.

Brev till förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har fått en uppföljande skrivelse från gruppen EquiEthics angående hästvälfärd. Förbundsstyrelsen ger Djurskyddsutskottet i uppdrag att sammanställa de beslut som tagits i sektioner, kommittéer samt övriga grupper, som syftat till att öka djurskydd och hästvälfärd, och därefter, om utskottet så bedömer, bjuda in två representanter för EquiEthics för att få gruppens synpunkter kring relevant forskning vad gäller hästens välfärd.

Hederserkännande
Förbundsstyrelsen tilldelar, efter förslag från Ridskole- och Utbildningssektionen, Eric Lette Svenska Ridsportförbundets Hederserkännande för hans långa och framgångsrika arbete med svensk dressyr, såväl internationellt som nationellt.

Samverkansregioner
Förbundsstyrelsen har tidigare, tillsammans med distrikten, tagit beslut om samverkansregioner där flera distrikt samverkar i en region. Förbundsstyrelsen tog beslut om att arbetet med samverkansregioner ska fortsätta och att en pilotstudie med Södermanland/Västmanland och Göteborg- och Bohuslän/Västergötland ska genomföras. Pilotstudien ska belysa hur ett samgående kan göras utifrån till exempel organisatoriska, juridiska och ekonomiska perspektiv. 

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons