Till Svenska Ridsportförbundets verksamhet är alla välkomna.
FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Vision, värdegrund, policy och mål

Vision

Sverige skall vara en ledande ridsportnation i världen avseende kvalitet på breddverksamhet, sportsliga framgångar, hästar och hästhållning. Vår verksamhet ska kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens, skickligt ledarskap, ansvarstagande och god etik.

Värdegrund

Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i en föreningsverksamhet, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av svensk ridsport där hästen och människan står i centrum.

 • deltagande på lika villkor 
 • ren dopingfri sport
 • hög ledarkompetens
 • verksamhet för alla
 • sportslighet och kamratskap
 • värnande om hästens bästa

Policy

Svenska Ridsportförbundet skall vara en demokratisk och dynamisk organisation, tillgodose alla hästvänners behov inom ridsporten och vara deras ombud och engagera såväl yngre som äldre, kvinnor som män.

Ridsporten skall präglas av kunnande, känslomässigt engagemang och högt ställda krav i all sin verksamhet.

Hästen skall värnas med kunnande, kärlek och omsorg.

Sverige skall vara en av de stora ridsportnationerna. Det innebär att ridsportens position i samhället skall vara stark och att ridsporten skall kunna hävda sig väl i internationella jämförelser.

Mål

Förbundsstyrelsen har fastställt fem inriktningsmål för verksamheten 2014-2020.

Fem långsiktiga inriktningsmål:

Hästen i centrum
- Svenska Ridsportförbundets föreningar och dess medlemmar hanterar hästen enligt de riktlinjer som gäller för Svenska Ridsportförbundet
- innebär en strategi för hög kvalitét på djurhållning - djurskydd

Inriktningsmålet uppnås genom att;

 • Svenska Ridsportförbundet värnar om hästens välfärd och utbildar aktiva, yrkesverksamma, och ledare till att ha hög kännedom om hästen, dess förutsättningar, möjligheter och begränsningar.
 • Svenska Ridsportförbundet ska årligen genomföra aktiviteter för att informera om hästens betydelse, samt höja medvetenheten och acceptansen bland såväl beslutsfattare som allmänhet om hästens positiva inverkan i samhället. 
 • Svenska Ridsportförbundet verkar för utveckling inom hästhållning och anläggning så att vi på bästa sätt kan stödja föreningarna och dess medlemmar med råd och riktlinjer. 
 • Svenska Ridsportförbundet inhämtar och utvärderar kunskap om befintliga och innovativa arbetsmetoder, driftsformer, tekniska lösningar och förhållningssätt till gagn för god hästhållning och en hållbar och konkurrenskraftig hästnäring.
 • Svenska Ridsportförbundet verkar för att ge förutsättningar så att rekrytering av hållbara och lämpliga hästar, gärna svenskfödda, från bredd till elit, kan ske.

Tillsammans är vi ett förbund
- ett medlemskap i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet ska innebära att föreningens medlem möts av samma värdegrund oavsett i vilken förening medlemskapet äger rum
- föreningar i samtliga distrikt ska erbjudas ett likartat basutbud och det fokusutbud Svenska Ridsportförbundets styrelse fastställer varje år.

Inriktningsmålet uppnås genom att;

 • Den demokratiska processen och det ideella engagemanget, är grunden för ett aktivt förbund, och ska vara synligt i organisationen.
 • Föreningens och medlemmens möjligheter att påverka ska vara tydlig.
 • En tydlig och konsekvent kommunikation i alla led är en nödvändighet.
 • Arbetsprocesser och verktyg som förenklar och förbättrar i vardagen främjar ridsportens utveckling.
 • Svenska Ridsportförbundet ska ta vara på den kunskap och det intresse som finns för ridsporten i samhället och hos allmänheten och arbeta strategiskt och systematiskt för att belysa ridsporten som en resurs för samhället för att förbättra och utveckla villkoren för ridsporten som idrott och rekreation.
 • En framgångsrik och sund verksamhet i Svenska Ridsportförbundets föreningar har stor betydelse för ridsportens utveckling. I detta avseende är ledarnas kompetens och förutsättningar att verka viktiga för att stärka ridsportens betydelse, professionalism och anpassnings-/omställningsförmåga. 
 • Svenska Ridsportförbundet centralt och distrikt, samt de föreningar som så önskar, ska ha en gemensam kontoplan och ett gemensamt föreningsadministrativt system. Det ger möjlighet till att jämföra nyckeltal, tendenser och utveckling.

Värdefullt medlemskap ger nöjda medlemmar
- Svenska Ridsportförbundet ska behålla och rekrytera medlemmar
- en förutsättning för det är livskraftiga föreningar
   
Inriktningsmålet nås genom att;

 • Ett tydligt och starkt värdegrundsarbete genomsyrar all verksamhet och hjälper föreningen och medlemmen i vardagliga beslut och aktiviteter
 • Värdet av medlemskapet ska vara så starkt att ingen förening eller medlem vill stå utanförSvenska Ridsportförbundet 
 • Föreningarna känner att de kan påverka hur verksamheten utvecklas. 
 • Medlemsnytta och förmåner utvecklas kontinuerligt i verksamhetsplanen.
 • Svenska Ridsportförbundet ska ha samordnade administrativa rutiner så resurser nyttjas effektivt.
 • Svenska Ridsportförbundet ska på ett tydligt sätt kommunicera uppdraget, rollerna och åtaganden gentemot hästnäringen, beslutsfattare och andra intressenter för att skapa delaktighet och förståelse för såväl verksamheten i våra föreningar som för hästnäringen.
 • Svenska Ridsportförbundet driver ett starkt opinionsarbete.
 • Svenska Ridsportförbundet ska årligen genomföra aktiviteter för att informera om ridsporten, samt höja medvetenheten och acceptansen bland såväl beslutsfattare som allmänhet om ridsportens positiva inverkan på samhällslivet och då med fokus på ungdomarna.

Sportsliga framgångar
- innebär ett uppförande som följer ridsportens värdegrunder för häst och människa
- innebär  såväl medaljer i mästerskap som lokala sportsliga framgångar
- innebär att fler ryttare är högt placerade på världsrankingen
- innebär att vi har ett bra nationellt tävlingssystem, från bredd till elit

Inriktningsmålet nås genom att;

 • Ridsport alltid är en ren sport – dopning förekommer inte hos häst eller ryttare, ledare eller funktionär
 • Tränare och ridlärare utbildade av Svenska Ridsportförbundet ska vara ansvarstagande och väl kunniga inom sitt verksamhetsområde.I utbildning/utveckling till tävlingsryttare ska ingå kunskap om hästens beteende och behov, hästens träning för uppbyggnad och långsiktig hållbarhet samt ryttarens mentala utveckling och fysiska träning ska preciseras 
 • Förbundskaptenerna och landslagsledare är ansvariga för att verksamheten sker inom ramen för talangutveckling och utvecklingstrappan.
 • Tävlingsadministration ska karaktäriseras av effektivitet och av stark central drivning
 • Svenska Ridsportförbundet utarbetar riktlinjer för hur all sportverksamhet ska bedrivas och därmed utvecklas på ett konkurrenskraftigt sätt.
 • Svenska Ridsportförbundet ska underlätta för svenska ryttare på hemmaplan genom att fler tävlingar med internationell klass arrangeras

Utbildning och ledarskap i världsklass
- innebär att Svenska Ridsportförbundets utbildningar leder till en ridskola i världsklass
– leder till ökad kompetens och kvalitet
- innebär hög etik – Svenska Ridsportförbundet har ledare som är föredömen
- innebär en strategi för en dopningsfri sport
Utvecklar ledarskapet inom förbundets olika verksamheter

Inriktningsmålet uppnås genom att;

 • Ridningens principer (teoretiskt och praktisk kunskap) bygger på ett integrerat lärande med modern pedagogik och metodik.
 • En välutvecklad utbildning av ridlärare, tränare, domare, banbyggare, landslagsledare, ungdomsledare som är en förutsättning för en bred och kvalitetsmässigt bra verksamhetLedarskapet i alla Svenska Ridsportförbundets utbildningar bygger på vår gemensamma värdegrund 
 • Riksanläggningarna har som hippologiska centrum en FoU-verksamhet som fungerar som ”utvecklingsmotorer” inom näringen. 
 • Ridskolan verkar för en generell kvalitetshöjning av ryttar- och hästutbildning. 
 • En sund arbetsmarknad inom hästnäringen ökar attraktiviteten för ungdomar att söka till hästrelaterad utbildning och yrken.
 • Svenska Ridsportförbundets talangprojekt utvecklar ryttare för att nå eliten.Tränare och ridlärare utbildade av Svenska Ridsportförbundet ska vara ansvarstagande och väl kunniga inom sitt verksamhetsområde.

Stadgar, måldokument och verksamhetsinriktning hittar du i Dokumentbanken


Senast uppdaterad: 2017-05-31

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Ridsportportalen

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons