Annons

    Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2020 / 01 / Inför föreningens årsmöte 2020

Inför föreningens årsmöte 2020

På Riksidrottsförbundets och Svenska Ridsportförbundets stämmor 2019 beslutades om stadgeändringar som, förutom mer övergripande regleringar, också omfattar de lokala föreningarna.

Vi uppmanar därför Svenska Ridsportförbundets föreningar att göra ändringar i sina egna stadgar på årsmötet 2020.

Nedan finns en förklaring till vilka ändringar vi uppmanar föreningen att göra, hur de ska göras, och i ett dokument finns texterna som kan användas i föreningens stadgar. Den här informationen har också skickats per e-post till föreningarna.

STADGEÄNDRINGAR i föreningsstadgar 2020

Stadgeändringar vid föreningarnas årsmöten 2020

Det finns aktuella följdändringar som föreningarna uppmanas att redan nu besluta om vid kommande årsmöten. Det gäller bland annat ändringar som följer de nya värdegrundsregleringar som gjorts både inom idrotten och ridsporten, medlemskap och vissa grunder för uteslutning, hantering av personuppgifter, registerutdrag och valbarhet. Bifogat finns förslag till nya skrivningar i stadgarna, bilaga.

Så här gör ni
Stadgeändringar ska göras på det sätt som finns reglerat i era nuvarande stadgar. De flesta föreningar har stadgar som anger att för stadgeändring fordras
- beslut av ett enhälligt årsmöte eller extra allmänt möte, 
- eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten, varav det ena årsmöte.

Föreningsstyrelsen lägger fram ett stadgeändringsförslag för årsmötet, efter beslut, som ska ske enligt ovan, så ska ändringarna godkännas av Svenska Ridsportförbundet. Efter årsmötet skickar ni in ett justerat årsmötesprotokoll tillsammans med fullständiga stadgar med de beslutade ändringarna inskrivna. När stadgarna granskats får ni dem tillbaka med en stämpel om att de godkänts.

Bakgrund

Stadgar, som är idrottsrörelsens främsta styrmedel, är dokument som med jämna mellanrum ses över, uppdateras och förfinas. Inom idrottsrörelsen har det skett en hel del övergripande regeländringar, bland annat med anledning av förändrade medlemsregler inom idrotten och för att förstärka idrottens värdegrund. Ridsportförbundet har också gjort en del stadgeändringar med värdegrundsfrågorna som utgångpunkt vilket var förra stämmans, 2017, uppdrag till förbundsstyrelsen.

På Riksidrottsförbundets och Svenska Ridsportförbundets stämmor 2019, som båda äger rum vartannat år, beslutades om stadgeändringar som, förutom mer övergripande regleringar, också omfattar de lokala föreningarna.

Ansvar att följa fattade regeländringsbeslut

En förening har genom medlemskapet förbundit sig att i sin verksamhet följa stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. Detta innebär att de ändringar som beslutas av en överordnad organisation gäller även om följdändringar inte görs, eller alltid behöver göras, i den lokala föreningens stadgar. Stadgar på olika nivåer inom idrottsrörelsen korresponderar med varandra och därför ska samma vokabulär användas så att regelverken blir likalydande och kunna tolkas på rättssäkert och likartat sätt. Ibland kan stadgetext synas onödigt formell och tillkrånglad, men det finns oftast en anledning till skrivningarna som utgår från kraven för ideella organisationer samt RF:s stadgar och regelverk. 

Revidering av normalstadgar för föreningar

Inom Svenska Ridsportförbundet finns normalstadgar, en stadgemall, framtagen för att underlätta för föreningar när de ansluter sig till förbundet. Normalstadgarna fastställdes av förbundsstyrelsen 2005. Det finns ett stort behov av att uppdatera och revidera dem, både innehållsmässigt och redaktionellt, även om de fortfarande uppfyller de grundläggande föreningsrättsliga krav som Riksidrottsförbundet ställer på medlemsföreningarna inom idrotten. Ridsportförbundets juridiska utskott har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till nya mallstadgar som därefter ska fastställas av förbundsstyrelsen. Planen är att detta ska ske under våren 2020.

Har ni frågor eller funderingar så kontakta Kicki Ronnerberg Bäckman, 0220-456 09, 0709-79 56 09 eller This is a mailto link.

Fyrspanns-VM blir av trots allt

Först ställdes sportkörningens fyrspanns-VM in. Men nu kommer besked från det internationella ridsportförbundet, FEI, att världsmästerskapet trots allt blir av. Värdland är fortfarande Nederländerna, men det blir en ny arrangör.