Annons

    Hem / Aktuellt / 2022 / 1 / Ny karenstids- och förbudslista 1 februari 2022

Ny karenstids- och förbudslista 1 februari 2022

Ridsportens förbundsveterinär Peter Kallings informerar om ändringar och förtydliganden i Karenstids- och förbudslistan för tävling samt manar till skärpt uppmärksamhet vad gäller hållande av karenstider och journalföring.

Ändringarna är framtagna av Svenska Ridsportförbundets förbundsveterinär i samarbete med trav- och galoppsporten samt dess nordiska kommitté (NEMAC). De är beslutade av Svenska Ridsportförbundets Tävlingssektion efter förslag från Hästvälfärdsrådets (HVR) referensgrupp för Djurskydd, Smittskydd och Antidoping (DSA) samt förankrade i såväl HVR som i förbundets Disciplinnämnd (DIN).

Karenstids- och förbudslistan uppdateras och de nya bestämmelserna börjar gälla 1 februari 2022. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del förtydliganden.

Uppdateringar i Karenstids- och förbudslista

HorStem, ett nytt godkänt läkemedel för häst med mesenkymala stamceller har liksom redan tidigare godkänt stamcellspreparat för ledbehandling åsatts 28 dygn karenstid inför tävling.

Pergoquin och Pergoscend är nya godkända läkemedel för häst och har liksom ett redan tidigare registrerat pergolid-preparat bedömts som att de ej får användas till tävlingshäst (se även nedan).

Equishield EHV, ett tidigare inregistrerat vaccin mot hästherpesvirus typ 1 (EHV-1) som nu börjat tillhandahållas, har liksom övriga vacciner åsatts 7 dygns karenstid. Det bör dock påpekas att det endast har indikation mot luftvägs- respektive abortformen av EHV-1, ej den centralnervösa formen med neurologiska symptom.

Strangvac, ett nytt godkänt vaccin mot kvarka på häst tillhandahålls ej ännu, men får då samma karenstid om 7 dygn som övriga vacciner.

I listan över karenstider om minst 96 timmar, förtydligas att detta gäller behandling, åtgärder, utrustning eller substanser marknadsförda med påstådd smärtstillande effekt eller annat medicinskt påstående.

Övriga ändringar i substanslistan gäller uppdateringar av nya respektive utgående läkemedel samt vissa redaktionella ändringar och förtydliganden som är markerade i kursiv stil.

Förtydliganden i lista över förbjudna substanser

  • Till lista över substanser förbjudna vid tävling förtydligas att stimulantia, narkotika och cannabinoider (med undantag av cannabidioler, CBD, som även kan förekomma pga. foderkontamination) inte är tillåtna. 
  • Det införs nu startförbud för hingst på minst 12 månader om den är behandlad med GnRH- vaccin (eller annan) s.k. kemisk/immunologisk kastrering. Detta pga. att frågeställning uppkommit inför import om sådan behandling skett utomlands. Veterinärintyg som styrker detta skall då inskickas till Svenska Ridsportförbundet för prövning. 
  • Det införs också ett 6 månaders startförbud om häst behandlats med pergolid (Prascend, Pergoquin, Pergoscend), om diagnos för PPID/Cushings syndrom visat sig vara felaktig och behandling därmed. För att häst ska kunna tävla krävs veterinärintyg om att hästen är frisk och i tävlingsmässigt skick samt att adekvata prover (ACTH) visat att så är fallet. Detta skall då inskickas till Svenska Ridsportförbundet för prövning.

Förtydligande av förbjudna åtgärder avseende nervsnittning och underhudsblistring

  • Förbudet av nervsnittning förtydligas att detta även inkluderar kirurgiska ingrepp där syftet är neurektomi (avskärande av nervdel) eller där ingreppet involverar en betydande sensibilitetsförlust som tex vid fasciotomi/neurektomi vid gaffelbandsskador d.v.s. avskärande av nerv i samband med operationen (s.k. PSL-operation).*
  • Förbudet av användning av blistrande substanser som orsakar skada i huden och/eller underliggande vävnad, förtydligas att detta även inkluderar s.k. underhudsblistring. Detta förekommer framför allt vid knäproblem med subkutan injektion med C-vitamin (askorbinsyra), en starkt retande och smärtande substans.**
  • Ingen av dessa otillåtna behandlingar ersätts av de större försäkringsbolagen.

*Detta är i överensstämmelse med Sveriges Veterinärförbunds Hästsektions riktlinje för veterinär hästpraktik ”Neurektomi av tävlingshästar" (2011/01, uppdat. 2018-10-26).

**Detta är i överensstämmelse med slutsatser från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Hästsektion att blistring inte bedöms vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (lege artis) samt uttalande från Ansvarsnämnden för Djurens Hälso- och Sjukvård att underhudsblistring inte står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (14/74, 2015).

Kontaminering med läkemedelssubstanser

Stor försiktighet bör iakttas för att säkerställa att hästar som är under medicinsk behandling hålls i egen box och tillförs mediciner i eget foder/från märkta hinkar eller behållare. Hästar som genomgår läkemedelsbehandling kan utsöndra läkemedelssubstanser genom urin och avföring och potentiellt överföra rester av substanserna till andra hästar genom foder och strömedel som spån eller halm. Personer som hanterar hästarna måste se till att all medicin för personligt bruk alltid hålls borta från hästarna. Man ska inte urinera i hästens närmiljö (t.ex. i box eller i hästtransport) eftersom läkemedel som utsöndras i urin från människor kan i vissa fall överföras till hästen genom förorenat foder eller strömedel. Detta gäller även för lösspringande hundar. Se även Svensk Travsports hemsida; Minska riskerna (travsport.se) och på FEIs hemsida; How to Minimise the Risk of Contamination | FEI, Contamination | FEI

Användning av fodertillskott

Man bör utgå ifrån att alla tillskott, inklusive växtbaserade ämnen, som har, eller påstås ha en medicinsk eller prestationshöjande effekt på hästar (eller något annat djur inkl. människa, eller cellodling etc.) är förbjudet i tävling om det inte finns en specifik uppgift som säger något annat. Se även utfärdad varning från FEI; FEI Warning re Supplement Use - 19 December 2015_0_0.pdf

Viktigt att hålla på karenstider inför tävling       

På förekommen anledning uppmanas till skärpt uppmärksamhet vad gäller hållande av karenstider inför tävling. Detta gäller såväl på lägsta som högsta nivå och gällande karenstider bör informeras till behandlande veterinär (ryttarens och hästägarens ansvar). Tävlande inom karenstid anmäls till Ridsportförbundets Disciplinnämnd för brott mot Svenska Ridsportförbundets bestämmelser om antidoping och otillåten medicinering av häst. Försäkringsbolagen ersätter inte heller sådan behandling. Karenstider är uppsatta för hästens bästa och för att den ska vara i tävlingsmässigt skick.

Hela karenstids- och förbudslistan finns HÄR och på sidan om karenstidslistor, under Tävling/Antidopning. Ändringar i listan är markerade med kursiv text.

Peter Kallings har som förbundsveterinär en rådgivande roll för djur- och smittskydd samt antidopning.

Syskonen Hansson dominerade ponny-SM i hoppning

När Folksam SM i hoppning på Sundbyholm avslutades med ponnyklasserna var det syskonen Jonathan och Mathilda Hansson som stal showen genom att vinna alla guldmedaljer som stod på spel.