Hem / Tävling/Träning / Information angående coronaviruset

Information angående coronaviruset

Hallands Ridsportsförbund följer utvecklingen av smittspridningen av coronaviruset och ber alla följa de råd som myndigheterna ger

Uppdaterad 7 september
Deltagartak vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort från 29 september. Det meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten tisdag den 7 september.

Kultur-, demokrati- och idrottsminister Amanda Lind, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson meddelade idag vid en presskonferens att steg 4 i avvecklingen av restriktioner införs från och med 29 september. För idrottsföreningar och förbund innebär det att maxtak för publik och för antal deltagare vid motionslopp och liknande tas bort. Dessutom tas krav på avstånd mellan sittplatser och mellan sällskap bort.

Från den 29 september gäller att;

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Svenska Ridsportförbundet ser över hur beskedet kan komma att påverka ridsporten och de regler och rekommendationer som gäller i dagsläget.

Uppdaterad 14 juli

Torsdag 15 juli träder steg 3 i regeringens och Folkhälsomyndighetens plan för att lätta på restriktionerna med anledning av pandemin i kraft.

Den ändring som främst berör idrotten är att rekommendationen om yta per person tas bort. Ansvarig behöver inte längre tänka på att anpassa verksamheten så varje person har 5 eller 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Begränsningen för antal medhjälpare per häst gäller fortfarande. Hästägare och familjer räknas som publik. De arrangörer som öppnar sin tävlingsplats för publik har särskilda regler att förhålla sig till. Bland annat måste anmälan till polisen eller polistillstånd om offentlig tillställning ha skaffats i förväg. På tävlingsplatsen ska å ena sidan publik/hästägare/familj m fl och å andra sidan ryttare, medhjälpare och funktionärer alltid hållas åtskilda.

Ridsportens tillfälliga TR revideras och börjar gälla från 15 juli. 

Råd och rekommendationer till ridskoleverksamheten ändras på samma sätt vad gäller yta per person.

Även om det blir lättnader i restriktionerna uppmanar Svenska Ridsportförbundet alla att fortsatt vara medvetna om att det pågår en pandemi i samhället, och att alla tar ansvar för att minska smittspridningen.

 • Alla bör även i fortsättningen stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19,
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
 • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.
 • Det är fortsatt särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.
 • Ansvaret ligger både hos verksamheten och hos individen.

Arrangören som vill ha publik på sin tävling ska ha begärt tillstånd hos polisen. Det gäller för alla ridsportens grenar

Tävlingar med publik är offentliga tillställningar/allmänna sammankomster och sorterar under pandemilagen och ordningslagen. Det krävs tillstånd/anmälan hos aktuell polismyndighet för att få genomföras. Arrangören ansvarar för att sådant tillstånd söks och fås.
Polistillstånd eller anmälan till polisen ska vara klart, innan propositionen godkänns. Tillståndet/anmälan ska sändas till förbund/distrikt senast i samband med godkännande av propositionen.
I den godkända propositionen ska det framgå att publik tillåts enligt tillfälliga TR moment 199 för att publik ska vara tillåten.

Läs mer på Svenska ridsportförbundets hemsida.

Uppdaterad 28 maj

Igår kom äntligen beskedet att förbundsstyrelsen har tagit beslut om att från 1 juni öppna tävlingar för alla åldersgrupper av ryttare, i enlighet med ordinarie och tillfälliga TR samt bestämmelser i respektive proposition.

TDB öppnar för anmälningar fredag 28 maj kl 13:00. 

Beslutet innebär att tävlingar öppnas för alla licensierade ryttare, utan krav på yrkesverksamhet eller att man tillhör en viss åldersgrupp.

Dessutom försvinner alla geografiska begränsningar. 

Viktigt att ni tittar igenom de tillfälliga reglerna då där är några nya tillägg och checklistan med zonindelning ska fortfarande fyllas i och publiceras tillsammans med ryttarmeddelande. 

Ni hittar alla regler och anvisningar på förbundets hemsida: https://www.ridsport.se/tavling/ReglerochTR/

Uppdaterad 29 april

Efter Folkhälsomyndighetens besked att det blir möjligt för barn och unga födda 2002 och senare att tävla i sin idrott igen öppnar ridsporten för enstaka tävlingar för de yngre.
Förbundsstyrelsen har efter beskedet beslutat att ryttare födda 2002 eller senare får från och med 3 maj 2021 delta en tävlingsdag utomhus per vecka i eget och angränsande distrikt.
Beslutet påverkar inte tidigare taget beslut om tävling för yrkesverksamma. Det gäller tills vidare eller till nya besked kommer från myndigheterna. De som definierats som yrkesverksamma kommer fortsatt att vara det oavsett ålder.

Folkhälsomyndigheten är tydlig med ”att för individuella idrotter kan barn och unga födda 2002 eller senare delta i maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande”.

För ridsporten betyder det att ryttare födda 2002 eller senare kan delta i tävling en dag i veckan. Det gäller oavsett om arrangören anordnar tävling över flera dagar. Under tävlingsdagen kan ryttare göra flera starter enligt TR.
Tävlingen ska äga rum lokalt. För ridsportens del betyder det en återgång till de regler som gällde innan tävlingsstoppet 1 mars, att ryttare kan delta i tävling i eget eller angränsande distrikt.

Att barn och unga får möjlighet att komma ut på tävling igen är ett mycket glädjande besked som många väntat på, och som kommer efter ett uthålligt och samlat påverkansarbete från idrotten.

TDB, Tävlingsdatabasen, kommer att vara öppen för anmälan till aktuella tävlingar från måndag 3 maj.
Tillfälliga TR med Svenska Ridsportförbundets råd och rekommendationer gäller

Uppdatering 26 februari 2021
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att undantaget som tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphör att gälla från den 1 mars. Därmed införs ett tillfälligt tävlingsstopp för barn och unga inom ridsporten.

I pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter finns krav på att begränsa antalet besökare. Det innebär att varje anläggning ska beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. 
Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. För varje begränsad yta, till exempel sadelkammare, stall, ridhus, andra utrymmen, ska en beräkning av maxantal besökare göras. Beräkningen ska dokumenteras skriftligt.

För att underlätta för föreningar, ridskolor och tävlingsarrangörer har Svenska Ridsportförbundet sammanställt två checklistor med föreskrifterna som utgångspunkt.

Checklista för ridskola och annan verksamhet
Checklista för tävlingsverksamhet

Som komplement finns också den tidigare framtagna riskbedömningsmallen. 

Checklistan för tävling fylls i och publiceras i proposition via länk, i ryttarmeddelande samt som dokument på online.equipe.com

Regelverk, riskreducerande åtgärder och tips till arrangörer finns i tillfälliga TR:
https://www.ridsport.se/tavling/ReglerochTR/

Läs mer på svenska ridsportförbundets hemsida
Läs mer om nationella allmänna råden och pandemilagen.

Uppdatering 8 januari 2021
Med anledning av fredagens regeringsbeslut om en ny pandemilag och tillhörande begränsningsförordning för bland annat sportanläggningar ser Svenska Ridsportförbundet över hur de nya reglerna påverkar ridsporten. Läs mer

Uppdatering 22 december 2020
Förbundsstyrelsens tidigare beslut kvarstår om att ridskoleverksamheten kan fortgå utifrån en rekommendation att, i möjligaste mån, anpassas till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal. Läs mer

Från och med 25 januari 2021 tillåts tävlingar för de ryttare födda 2004 eller tidigare som utövar yrkesmässig idrott, samt för barn födda 2005 eller senare. Övriga tävlingar ställs för närvarande in till och med den 30 juni. Förbundsstyrelsen har reviderat definitioner av yrkesmässig idrott och enstaka tävlingar, samt rekommendationer angående träningsformen pay & jump/ride/cross/drive/öppen bana. Läs mer 

Uppdatering 11 december 2020
Ny information gällande ridskole- och tävlingsverksamhet.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten på tisdagen.
Som en följd av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och nationella allmänna råd, har förbundsstyrelsen den 11 december beslutat att ridsportens tävlingsverksamhet är fortsatt inställd till och med den 30 juni 2021.
Undantag för barn födda 2005 eller senare samt för de som utövar yrkesmässig idrott görs från och med den 25 januari 2021, då tävlingar för dessa två grupperingar blir möjliga.
Tidigare beslutade rekommendationer för ridskoleverksamheten förlängs till och med 30 juni 2021.
Träning under smittsäkra former, och om möjligt utomhus, tillåts nu även för dem som är 16 år och äldre. Samtidigt stärks råden gällande personligt ansvar för att minska smittspridning.
Nya beslut kan tas beroende på utvecklingen i samhället.
 
Uppdatering 30 november 2020
Svenska ridsportförbundets förbundsstyrelse har kommit med nya råd angående max 8 deltagare vid allmänna sammankomster.
Förbundsstyrelsen gjorde vid sitt möte på torsdagen 26 november bedömningen att ridskoleverksamheten behöver anpassas i linje med regeringens syfte och lokala allmänna råd för att kunna fortgå. Det är i dagsläget mycket viktigt att vi alla tar ansvar för en minskad smittspridning och följer myndigheternas regler och råd.
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför att ridskoleverksamheten i möjligaste mån anpassas till max åtta ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal. 

Uppdatering 24 november 2020

Efter hälsomyndighetens förlängning av de lokala, allmäna råd så kommer tävlingarna i Halland fram till och med den 13 december att ställas in. Detta i samråd med Svenska Ridsportförbundet. Beslut om förlängning kan ske.

Uppdatering 20 november 2020
På fredagen kom regeringens beslut om att max åtta personer får samlas vid samma tillfälle. Det är en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som träder i kraft tisdagen 24 november.
Svenska Ridsportförbundet avvaktar förtydligande från Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten hur beslutet, och den effekt vad gäller normering som regeringen vill uppnå, kan påverka idrotten. Här kan du läsa mer.

Uppdatering 3 november 2020 
Vi har idag, den 3 november, i samråd med Svenska Ridsportförbundet beslutat att ställa in all tävlingsverksamhet fram till och med den 24 november. Beslut om förlängning kan ske.

Vår bedömning i samråd med Svenska RF är att samtliga andra arrangemang, utöver ridskoleverksamhet och enskild träning, ställs in, skjuts fram eller genomförs digitalt. Anser klubbarna att de kan genomföra aktiviteten fysiskt så ska en riskbedömning göras.

Mer information finns att läsa på följande sidor:

Svenska Ridsportförbundet har sammanställt vanliga frågor och svar som rör smittläget och ridsportens verksamhet, ni hittar dem HÄR.

Håll avstånd och ta personligt ansvar:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder
 • Håll ordentligt avstånd till andra både inomhus och utomhus