Hem / Om oss / Valberedning

Valberedning

Valberedning 2022

Ledamot period
Erika Vesterholm, Härnösand 202203-202403
Birgitta Lindstrand, Sundsvall 202103-202303
Elin Nilsson, Sundsvall   202103-202303
Ida Norberg, Kramfors 202203-202403
Helena Svanberg, Strömsund 202203-202403

 

Utdrag ur stadgarna:

Kap 5 Valberedning  

§ 19 Sammansättning m m  

Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter valda av distriktsårsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen.   I valberedningen bör distriktets olika verksamhetsgrenar vara representerade.  Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.  

§ 20 Åligganden 

Valberedningen skall senast den 1 januari tillfråga samtliga styrelseledamöter, om de står till förfogande för nästa mandatperiod.  Senast den 15 januari skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på den som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.  

§ 21 Förslagsrätt  

Föreningar får senast på tidpunkt enligt valberedningen till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 9-11 i 12 §.  Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.