Hem / Om oss / Tävlingssektion (TS) 2022

Tävlingssektion (TS) 2022

Paulina Mannberg
Ordförande, grenledare Dressyr Häst och ponny
Mail: This is a mailto link 
Direktnummer: 070-277 47 73

 

Elinor Nyström
Ledamot, grenledare Hoppning Häst
Mail: This is a mailto link
Direktnummer: 

 

Stina Hangasjärvi
Ledamot
Mail: This is a mailto link
Direktnummer: 

 

Emmy Mörk Lundberg
Adjungerad DUS
Mail: This is a mailto link 

Marie Nilsson Lundberg
Adjungerad RUS
Mail: This is a mailto link
Direktnummer: 070-696 60 90

 

vakant Grenledare Ponnyhoppning  
Ellinor Nyström Grenledare
Hästhoppning

mail

Paulina Mannberg Grenledare Hästdressyr mail
Paulina Mannberg   Grenledare
Ponnydressyr     
se ovan
vakant Grenledare Sportkörning
 vakant Grenledare Working Equitation      
 vakant Grenledare Distans  
 vakant Grenledare Fälttävlan

Tävlingssektionen (TS) utgörs dels av ordförande och fyra ledamöter som väljs på årsmötet. Kommitté ordförande och grenledare väljes inom sektionen. Samt en representant vardera från US, DUS och konsulent adjungeras. 

Mandattiden är två år för samtliga ledamöter och ordförande väljs särskilt och är adjungerad i DS. 

TS utser vice ordförande vid konstituerande mötet.

TS ska sammanträda minst fyra gånger om året varav en gång i mars/april för att utvärdera föregående år, samt behandla nyheter i Tävlingsreglementet (TR) och dylikt samt en gång i september inför planeringen av nästföljande års verksamhet.

TS kan föreslå grenövergripande utbildningar/aktiviteter till US/DS enligt samma arbetsordning som för andra sektioner.

TS skall lämna förslag på budget och verksamhet till DS senast 1 november.

TS ordförande skall till distriktskansliet lämna sammanfattning och slutord till verksamhetsberättelsen senast 31 januari.

TS är remissinstans till DS i frågor rörande tävling

TS föreslår till US utbildningar inom tävling senast 1 oktober varje år.

Sektionen skall lämna mötesprotokoll för kännedom till kansliet, DS och övriga sektioner senast 14 dagar efter senaste mötet.

Kommittéers uppdrag och mandat

Kommittéerna i respektive discipliner leds av en grenledare , vilken utses av DS efter förslag från TS, att leda och ansvara för den aktuella disciplinen i distriktet. .  

Det ingår i kommitténs uppdrag att i första hand sammanställa regler för distriktsmästerskap och vid årets slut göra en verksamhetsberättelse för det avslutade året samt en verksamhetsplan för kommande år.Kommitté ordförande ska lämna verksamhetsberättelse till distriktskansliet senast 31 januari.    

Grenledaren bör delta i av SvRF ordnade träffar för grenledare i distrikten, alternativt utse annan representant i kommittén att delta. Samråd ska ske med TS ordförande.

Grenledare skall också minst en gång om året träffa andra grenledare från klubbar inom distriktet för gemensam diskussion om sportens utveckling och behov.

Grenledaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad vad gäller förändringar och nyheter inom disciplinen, samt att föra denna information vidare till TS.

Ny ordförande/grenledare utses vid behov av DS och kan avsättas av den samma.

Kommittéerna och grenledarna har inga egna budgetar utan föreslår verksamhet till TS som beslutar inom tilldelad och fastställd budget av DS.

Kommittén/grenledaren skall vara representerad vid möten kring tävlingsfrågor med föreningar i distriktet såsom tävlingskonferens och Norrmöte i november med närliggande distrikten för i första hand tävlingsplanering inför nästkommande verksamhetsår.