Hem / Utbildning / Ledarutbildning / Ridledarkurs

Ridledarkurs

Ridledarkurs - början till ridläraryrket

Vi strävar efter att genomföra en ridledarkurs årligen tillsammans med Västerbotten. Anmäl intresse till ditt distrikt. 

Förkunskap: 18 år, basutbildning. Godkänt ridprov. 

Utbildningen är distriktsarrangerad och förlagd över 5 + 14 kursdagar vid två olika kurstillfällen med max 14 v mellan där del 2 är förlagd på sommaren.

 Fr.o.m februari 2019 är inte ULK I- III (alt. Ledarkurs för vuxna VULK I- III) ett krav, däremot är genomgången kurs meriterande. Innan kursens start ska du ha genomgått ett godkänt ridprov där hoppning ingår. Ridprovet är en bedömning av sökandes färdigheter till häst dvs sits, känsla och förmåga att ”ta tillvara” hästen. Hoppning ingår i ridprovet. Du ska även vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Kursen leds av Svenska Ridsportförbundet godkända ridledarutbildare.

 

Tonvikten på kursen är lagd på instruktörstjänst/-kunskap dvs lektioner och lektionsföring, grundläggande pedagogik samt lektionsplanering och inte det egna ridkunnandet. Deltagaren skall medföra egen häst (åtminstone till steg 2).

Det är viktigt att elevens egna färdigheter i dressyr och hoppning är goda samt att hästen väl klarar av dressyrens och hoppningens mål (LB dressyr och 1,00 m hoppning och att hästen är i god kondition vid kursstarten.

Eleverna får betyg i följande fem ämnen:

* dressyr 
* instruktörstjänst 
* häst och stallvård 
* hoppning 
* instruktörskunskap med ridlära

Kursen ska ge en insikt i ridläraryrket och efter genomgången kurs ska eleven under handledning kunna leda grundläggande lektioner i ridning och i teoretiska ämnen i anslutning till ridning och hästkunskap.

Behörighet
För att vara behörig att genomgå ridledarkursen ska eleven: 

- under året uppnå minst 18 års ålder
- genomgått Basutbildning för Ridsportens ledare
- (genomgången Ungdomsledarkurs meriterande) 
- avlagt ett godkänt ridprov

Ridprovet är en bedömning av den sökandes färdigheter till häst dvs. sits, känsla och förmåga att ta tillvara hästen. I provet ingår även hoppning. Ridprovet bedöms av en instruktör med Ridledarutbildar-kompetens och/eller mycket lång instruktörserfarenhet.

Tonvikten på kursen ligger inte på det egna ridkunnandet. Det är därför viktigt att elevens färdigheter i dressyr och hoppning är goda. Att hästen/hästarna väl klarar av dressyrens och hoppningens mål (LB dressyr samt 1,00 m hoppning) och är i god kondition vid kursstarten är också viktigt.

Kursen leds av Svenska Ridsportförbundet godkända ridledarutbildare. Ridledarutbildarna kallas årligen till sammankomster för genomgångar och likriktningar.

Mål för ridledarutbildningen:

Instruktörskunskap med Ridlära
Eleven ska ha kunskap i lektionsföring innefattande
- Grundläggande pedagogiska regler
- Begreppsförklaringar
- Säkerhetsåtgärder
- Samt ledande av avdelningsridning
Gemomgång av typövningar. Kunskap om förande av avdelning vid uteritt. Lektionsplanering, personligt uppträdande och orientering om talteknik.

Ridlära dressyr
Elev ska ha kunskap om:
 - Grundläggande begrepp inom ridningen
 - Dressyrens målsättning med utgångspunkt från hjälpernas funktion och de därpå utformade övningarna för hästens lösgörande muskeluppbyggnad.

Ridlära hoppning
Elev ska ha kunskap om:
 -  Grunderna för hoppning
 - Lämpliga övningar och metoder för att utveckla ryttrens balans och teknik.

Pedagogik
Elev ska ha kunskap om:
 - Ridutbildningens allmänna pedagogiska principer, såväl teoretiskt som praktiskt.
 - Ett lämpligt undervisningssätt vad gäller instruerande av barn och ungdom.

Instruktörstjänst
Eleven ska ha kunskap om, att på lämpligt sätt genomföra lektioner i ridning, ridlära samt häst- och stallvård.
Stor vikt läggs vid förberedelsearbete och genomförande vad avser instruktörs placering, korrekta och lämpliga uttryck, förmåga att förklara, samt beaktande av säkerhetsaspekten. Elev ska i övigt uppträda på ett sådant sätt att han/hon kan anses som lämplig som ridledare. I övrigt uppträdande ingår exemelvis ödmjukhet inför uppgiften, att hantera hästen på ett sätt som är lämpligt för egna elever att ta efter. Detta innefattar även att kunna ta instruktion och att passa tider.

Dressyr
Eleven ska ha kunskap om hur de olika hjälperna samverkar, och kunna rida hästen på tygeln i en ändamålsenlig form. Stor vikt läggs vid att eleven förstår vikten av en god sits och därmed förutsättningar för en riktig inverkan. För att kontrollera att eleverna själva kan utföra vad de begär av sina elever, ska skolridningen till största del ske genom övningar under avdelningsridning, enligt gällande direktiv för lektionsförande. 
Elev skall kunna genomföra dressyrprogram LB.
  

Hoppning
Elev ska ha kunskap och förmåga i grundläggande hoppning. Stor vikt läggs vid att eleven tillägnar sig en god sits och därmed förutsättningar för god balans, 

Följsamhet och inverkan 
Genom olika typövningar ska eleven få kunskap om principerna för hopphästens dressyrarbete, anridning mot hinder, följsamhet och ridning efter hinder. Hopp-
lektioner ska genomföras i hel avdelning.

Grundläggande kunskp om ridning i terräng
Eleven ska kunna hoppa terräng motsvarande Svenska Ridsportförbundets terrängmärke samt kunna rida banhoppning med en hinderhöjd på 1.00 m.

Häst och Stallvård
Eleven ska ha kunskap om
 - Hästens ytterlära
 - Visitation, daglig vård
 - Stallets utrustning, säkerhetsdetaljer
 - Stallvård, olika bäddar och strömedel
 - Utrustningens tillpassning
 - Persedelvård
 - Hoven - delar och vård
 - Färger och tecken
 - Lastning och lossning av häst
 - Dekorativ hästvård
 - Elementär foderlära
 - Häst vid hand

Eleven ska ha god kunskap att praktiskt sköta hästar och stall.

För att betyg skall utfärdas i ridning, skall eleven ha ridit minst 2/3 av kursen. (Detta gäller vid exemelvis skada, sjukdom o s v) Ridning ska ha skett i samtliga discipliner.

Även elevernas kondition är viktig då det är ett ”tufft” program på utbildningen.