Hem / Tävling

Tävling

Grenledare - Ansvarar för lagomgångar och distriksmästerskap. De hanterar även tävlingsansökningar och propositioner i TDB(Tävlingsdatabasen)

Hoppning häst: Elinor Nyström 070-610 76 82  This is a mailto link

Hoppning ponny: vakant. Kontakta ordf Paulina Mannberg.

Dressyr häst och ponny: Paulina Mannberg 070-277 47 73 This is a mailto link

Grenledare för Sportkörning, Working Equitation, Distans, Fälttävlan m m är fn vakant i distriktet. Vill DU eller någon du känner engagera sig i någon av ovanstående grenar - hör av dig till oss på distriktet via This is a mailto link  

Tävlingssektionen (TS) utgörs dels av ordförande (Paulina Mannberg) och i dagsläget två (fyra) ledamöter som väljs på årsmötet. Kommitté ordförande och grenledare väljes inom sektionen. En representant vardera från US, DUS och konsulent adjungeras. Läs mer om sektionen och vilka som ingår under "om oss".

Mandattiden är två år för samtliga ledamöter och ordförande väljs särskilt och kan vid behov adjungeras i DS. 

TS utser vice ordförande vid konstituerande mötet.

TS ska sammanträda minst fyra gånger om året varav en gång i mars/april för att utvärdera föregående år, samt behandla nyheter i Tävlingsreglementet (TR) och dylikt samt en gång i september inför planeringen av nästföljande års verksamhet.

TS kan föreslå grenövergripande utbildningar/aktiviteter till US/DS enligt samma arbetsordning som för andra sektioner.

TS skall lämna förslag på budget och verksamhet till DS senast 1 november.

TS ordförande skall till distriktskansliet lämna sammanfattning och slutord till verksamhetsberättelsen senast 31 januari.

TS är remissinstans till DS i frågor rörande tävling

TS föreslår till US utbildningar inom tävling senast 1 oktober varje år.

Sektionen skall lämna mötesprotokoll för kännedom till kansliet, DS och övriga sektioner senast 14 dagar efter senaste mötet.

Kommittéers uppdrag och mandat

Kommittéerna i respektive discipliner leds av en grenledare , vilken utses av DS efter förslag från TS, att leda och ansvara för den aktuella disciplinen i distriktet. .  

Det ingår i kommitténs uppdrag att i första hand sammanställa regler för distriktsmästerskap och vid årets slut göra en verksamhetsberättelse för det avslutade året samt en verksamhetsplan för kommande år.Kommitté ordförande ska lämna verksamhetsberättelse till distriktskansliet senast 31 januari.    

Grenledaren bör delta i av SvRF ordnade träffar för grenledare i distrikten, alternativt utse annan representant i kommittén att delta. Samråd ska ske med TS ordförande.

Grenledare skall också minst en gång om året träffa andra grenledare från klubbar inom distriktet för gemensam diskussion om sportens utveckling och behov.

Grenledaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad vad gäller förändringar och nyheter inom disciplinen, samt att föra denna information vidare till TS.

Ny ordförande/grenledare utses vid behov av DS och kan avsättas av den samma.

Kommittéerna och grenledarna har inga egna budgetar utan föreslår verksamhet till TS som beslutar inom tilldelad och fastställd budget av DS.

Kommittén/grenledaren skall vara representerad vid möten kring tävlingsfrågor med föreningar i distriktet såsom tävlingskonferens och Norrmöte i november med närliggande distrikten för i första hand tävlingsplanering inför nästkommande verksamhetsår.