Hem / Hästkraft / Inkludering / Spontanidrott

Spontanidrott

Idrotten ska hålla oss i rörelse hela livet men utvecklingen under senare år visar att barn och ungdomar slutar idrotta allt tidigare och att de flesta sedan inte hittar tillbaka till idrotten. Samtidigt upplever många att trösklarna in i föreningslivet är höga. Svensk idrott arbetar för att vidareutveckla sin verksamhet så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta under hela livet. Ridsporten erbjuder redan idag aktiviteter för alla åldrar och arbetar aktivt för en ökad mångfald under parollen - Ridsport för alla - hela livet! Inom ridsporten är det möjligt att vara nybörjare även som tonåring och vuxen och vi arbetar aktivt för att välkomna så kallade återvändare.

Ridskolorna har utöver själva ridningen en unik möjlighet att erbjuda en fritidsgård dit barnen kan komma och vara med hästen, och med varandra, alla dagar i veckan. Under lång tid har föreningar signalerat att många barn som är intresserade av att rida inte har de ekonomiska möjligheterna vilket även lett till att stallet inte heller nyttjas fullt ut som fritidsgård. Detta gäller både nyanlända barn och unga likväl som svenskfödda ur socioekonomiskt svaga grupper. Flera ridskolor i Skåne har därför drivit projekt för att fånga denna grupp men då ridskolorna har ytterst knappa resurser klarar inte föreningarna att driva projektet vidare till ordinarie verksamhet. För att få kontinuitet och ge målgruppen möjlighet att delta i ridskolornas verksamhet både på hästryggen och i stallet behövs kommunens stöd. 

Skånes Ridsportförbund har sett att det samarbete som Malmö Civila Ryttarförening (MCR) och Malmö stad genomfört under senare år varit framgångsrikt och önskar sprida modellen till fler kommuner i Skåne. Satsningen som görs i Malmö kallas Spontan i stan! och innebär att alla barn ska ges möjlighet att kostnadsfritt få prova på aktiviteter och samtidigt lära känna de olika föreningarna. Målsättningen är att öka den fysiska aktiviteten likväl som att stimulera integration både mellan nya och infödda svenskar som mellan olika samhällsklasser. MCR driver verksamheten inom Spontan i Stan! genom att erbjuda barn och unga en stund på hästryggen men även pyssla med hästen och spela spel i klubbrummet. Det är möjligt att komma varje vecka eller bara prova en gång. Verksamheten leds av utbildad personal och riktas till alla barn som inte redan deltar i den ordinarie verksamheten. För att nå ut till en bred målgrupp och till grupper från andra kulturer sprids information om Spontan i Stan! genom skolorna men även via de kommunala fritidsgårdarna. En framgångsfaktor för Spontan i Stan! är att det är lätt att ta sig till ridskolan – en busshållplats nära stallet är viktig kugge i detta.

Skånes Ridsportförbund önskar nu sprida modellen till fler ridskolor i Skåne och har tagit fram en modell som kan ligga till grund för samtal mellan kommun och förening.

Modell för spontanridning

Exempel på upplägg

Alla unga bosatta i kommunen mellan 10–19 år välkomnas till spontanridning. Gruppen består som mest av tio deltagare per gång. Aktiviteten genomförs en dag i veckan under två timmar. Tiden ägnas åt att lära känna hästar och stall samt att prova på att rida. Ingen föranmälan krävs, om det kommer fler än tio deltagare ges förtur vid nästa veckas aktivitet till dem som inte får plats.

Kommunens åtagande

Kommunen bidrar med ett ekonomiskt stöd för att bedriva aktiviteten under ett helt läsår. Kommunen åtar sig även att genom egna kanaler sprida information till berörd målgrupp.

Föreningens åtagande

Föreningen ställer upp med personal, lokal, hästar/ponnyer samt lånar ut säkerhetsutrustning.

Ekonomi

För att ta emot en grupp om 10 barn under två timmar per vecka kan mallen nedan vara en utgångspunkt för att beräkna kostnaden för spontanridning.

 

Antal

Kostnad per styck

Totalt

Personal (inkluderar för- och efterarbete)

3 timmar

400

1 200

Utrustning

10

200

2 000

Hästhyra

10

150

1 500

Anläggningshyra

3

300

900

Summa per tillfälle

 

 

5 600

Total årskostnad (räknat på 42 veckor)

42

5 600

235 200

 

Faktaruta

Genom att skapa förutsättningar för goda levnadsvanor i ett tidigt skede sparar samhället utgifter på lång sikt. Ett gott hälsotillstånd från livets början kan få betydelse för individens hela framtida liv och välmående. Skånes Ridsportförbund vill bidra till ett socialt hållbart samhälle där vårt föreningsliv kan stärka sociala relationer, jämställdhet, mångfald och delaktighet samt främja en aktiv fritid i rörelse hela livet.

 

Forskningen visar att samvaron med hästen har positiva effekter på vår psykiska hälsa. Inom ridsporten finns även unika möjligheter att utveckla en rehabiliteringsverksamhet för ökad folkhälsa med hästen i centrum.