Hem / Om oss / GDPR

GDPR

Västergötlands Ridsportförbund vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av de nya GDPR-reglerna följer vi den  integritetspolicy som Svenska Ridsportförbundet tagit fram och som förklarar hur vi gör.  

Det har länge funnits särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Från den 25 maj 2018 ersätts den tidigare personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Framförallt ger den dig mer insyn och tydligare rättigheter att styra över din information.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. Svenska Ridsportförbundet och distrikten hanterar medlemsuppgifter för bland annat distribution av medlemstidningen, administration av medlemsföreningar, tävlingsarrangemang och utbildningar samt roller som exempelvis förtroendevalda och funktionärer.

Läs mer i Svenska Ridsportförbundets Integritetspolicy (pdf) – den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har

Tillägg

Västergötlands Ridsportförbund har alltsedan 1996 fört register över godkända innehavare av Grönt kort. Detta förs i en intern databas och syftet med registret är att på uppdrag av / förfrågan från Grönt-kort-innehavare aktivera GK i TDB.

I denna databas har vi även förteckning på godkända Grönt-kort-utbildare. Denna lista förmedlas på förfrågan till företrädare för medlemsförening som söker provledare.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Ridsportförbundets behandling av dina personuppgifter. Ridsportförbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Ridsportförbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Det innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan organisation/företag. 
 
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta förbundet för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Ridsportförbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se