FOTO: Victor A. Victor

Februarianalys

2018-03-06

 

HippoS – Upplands Ridsportförbunds säkerhetsprojekt

 

Analys av inkomna avvikelserapporteringar under februari 2018.

 

Projektledningen, tillika analysgrupp, har genomfört en analys av de 26 avvikelserapporter som inkommit under februari månad 2017.

 

Det är lite färre än under januari (45). Projektledningen har inte kunnat verifiera anledningen till detta, men antingen har säkerhetsläget varit relativt gott och det har inte funnits så många tillbud/olyckor och/eller så har det varit mycket att stå i hos föreningarna och då prioriterat detta före skrivande av AR.

 

Mycket glädjande är det i alla fall att alla 11 föreningar har kommit igång med att rapportera avvikelser i verksamheten. 

 

Projektledningen vill informera om att ni, dvs föreningarnas frivilliga medverkan i HippoS , är absolut en förutsättning för att vi ska lyckas genomföra projektet – ni är VIKTIGA och BETYDELSEFULLA. Utan er medverkan blir det inget utfall av projektet!

 

Analysunderlaget är fortfarande inte så omfattande att det går att dra några långtgående verksamhetsslutsatser, men rapporterna har även under februari månad gett projektledningen mycket konstruktiva och värdefulla erfarenheter avseende tekniken, rapporteringsmallen och metodiken. En hel del förändringar i rapporteringsmallen har vi genomfört efter analysarbetet av januarirapporterna och detta har, som vi upplever det, underlättat både rapporteringen och analysarbetet.

 

Projektledningen har beslutat att ge återmatning av statistik inom 3 områden även denna gång pga det relativt begränsade underlaget denna månad.

 

Vi har denna gång gjort en djupare analys av en enskild rapport för att i framtiden kunna ge rekommendationer/förslag till åtgärd, vilket ju är ”slutmålet” för ett avvikelsehanteringssystem. Hur kan vi använda det som redan har skett till att bli en erfarenhet för att det inte ska upprepas.

 

De kommentarer som beskrivs under rubriken ”Analys” ska ses som förslag/funderingar och ej som någon form av negativ kritik. Syftet är att utveckla rekommendationer som inte ska betraktas som ”pekpinnar” utan som utvecklande.

 

I det här fallet så har en händelse skett med en lindrig skada i stallet där en ung ryttare blivit biten i handen under skötsel av häst i boxen.

Beskrivning av händelseförloppet:

Vid skötsel i boxen med hästen uppbunden, hästen biter tag i handen runt tummen. Ingen ytlig skada, men lite öm efter.

Analys: Beskrivningen ger en god bild av som inträffat, men var ryttaren ensam med hästen i boxen eller var det andra där också? Bra av rapportören/ansvarig där det dock skulle varit bra med ytterligare information.

Påverkan/orsak:

Häst

Analys: Ja

Bedömd påverkan/orsak till händelsen:

Orutinerad ryttare och för dagen grinig häst

Analys: Här hade det gärna kunnat bli några reflektioner och bedömningar till orsaken som

t ex Var hästen tillräckligt väl uppbunden? Skulle föreningen/ridskolan kunnat ha gett ryttaren mer information/utbildning i skötsel av (grinig) häst i box? Skulle den unge ryttaren kunnat haft en äldre ”fadder” som stöd vid skötsel av häst i box? Finns och tillämpas någon form av ”Utbildningsstege” för unga ryttare för skötsel av häst i box/spilta?

Förslag till förbättring/åtgärd:

Stallvärdinnor hålla sträng koll på aktuell häst så att det ej upprepas

Analys: Utmärkt förslag. Se också analys ovan

Kommentar ifrån ansvarig i föreningen:

-

Analys: Ingen kommentar ifrån ansvarig, vilket analysgruppen tolkar som att ansvarig redan gjort detta i föregående fält. Hade varit bra att i detta fält beskriva eventuella åtgärder över tiden mht denna händelse – utbildning/fadder/utbildningsstege/etc. Kanske också en notis om att detta är ett (o)vanlig händelse i vårt stall.

 

När ni skriver/kompletterar en rapport så försök att sätta er in i analysgruppens situation, dvs vad tror du är intressant för att kunna analysera och dra slutsatser ifrån din rapport!

 

Efter mars månads rapporteringar av AR avser vi att analysera rapporterna över hela tidsperioden (december-mars) och redovisa en sammanställning av dessa.

 

Projektledningen har fått in ett intressant förslag från en av föreningarna som innebär att ansvarig(a) vid föreningen/ridskolan bör få någon form av påminnelse/information att en AR är skriven och den ska kompletteras. Projektledningen kommer att undersöka olika möjligheter till detta och återkommer i ärendet.

 

Projektledningen har ett önskemål, men inte ett krav, att ansvarig(a) vid respektive förening skriver sin signatur och telenummer i kompletteringsrutan. Kan vara värdefullt i händelse av att analysgruppen vill komma i kontakt med vederbörande för att erhålla mer information kring rapporterad händelse.

 

Projektledningen har också ett starkt önskemål om att ansvarig(a) ska ha ett eget lösenord istället för det gemensamma ”hippos”. Effekten av att alla som deltar i projektet (och kanske andra också) har samma lösen innebär att vem som helst kan kika på alla rapporter. Detta är inte avsikten utan ansvarig(a) ska ”bara” kunna se egen förenings rapporter. För att ändra lösen 1) loggar ni in som vanligt för att sedan gå till 2) Inloggad och där gå in på 3) Redigera konto. 4) Skriv ditt nya lösenord och 5) repetera enligt anvisning. Sedan går du till 6) Spara och allt är fixat – enkelt som en plätt. 

 

När ansvarig(a) själv har varit utsatt för en händelse och skriver en egen rapport eller skriver en rapport över en händelse som berör annan ryttare/häst vid t ex ridlektion kan det göras direkt som nivå 2. I händelse av att ansvarig skriver sin AR dagen eller dagarna efter händelsen så får ni upp det aktuella datumet och inte händelsedatumet. Om ni då klickar på datumet så får ni upp en ny datumruta och kan då fylla i händelsedatumet. Det är önskvärt att det blir händelsedatumet i rapporten, men sannolikt har det en mindre betydelse vid analys ifall ni missar detta.

Uppsutten/Avsutten - februari 2018.

Uppsutten avsutten februari 2018

 

Typ av skada - februari 2018

Typ av skada februari 2018

 

Utbildningsstatus – februari 2018

Utbildningsstatus februari 2018


Senast uppdaterad: 2018-03-08

Sponsorer

Annons