Annons

Ordlista

Mötestermer låter lite krångliga men är till för att förenkla kommunikationen mellan deltagarna på ett möte. Det är viktigt att alla "pratar samma språk".
Här är några ord som kan vara bra att ha koll på inför stämman.

Acklamation
När man röstar genom att säga, eller ropa, JA om man stöder ett förslag.
Adjungera
Det kan hända att en styrelse vill ha någon eller några tillfälliga ledamöter. En adjungerad styrelseledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Ajournera
Ibland räcker inte tiden till eller så behövs kanske mer underlag för att kunna fatta beslut.  Då kan man bestämma sig för att göra uppehåll i mötet och fortsätta senare. Men det kan också handla om en fikapaus...

Beslutsförhet
Anger hur många som måste vara närvarande för att man ska kunna fatta beslut.
Bifalla
När man röstar ja till förslaget.
Bordlägga
När man av olika skäl inte kan fatta beslut i en fråga, kanske behövs mer underlag, kan man bordlägga frågan och ta upp den vid ett senare tillfälle.

Dagordning
En lista som talar om vad som ska tas upp på mötet.

Justera
Det innebär att man justerar eller granskar och godkänner. Någon behöver kolla så att det som står i mötesprotokollet motsvarar vad som sades och beslutades på mötet.

Mandatperiod
Den tid som ryms mellan två årsmöten/stämmor.
Motion
Förslag till årsmötet/stämman från en medlem/klubb.

Proposition
Förslag till årsmötet från styrelsen.

Röstlängd
En lista över alla röstberättigade på stämman som upprättas av förbundsstyrelsen.

Streck
För att inte en debatt eller hela mötet ska dra ut för länge på tiden kan ordföranden säga att det nu blir "streck i debatten". Då kan alla som fortfarande har något att tillägga anmäla sig men sedan går man till beslut.
Suppleant
Någon som ersätter ordinarie ledamot.

Votering
Betyder omröstning och kan begäras av alla mötesdeltagare.

Yrka
Betyder att man kommer med ett förslag.