Frågor och svar

Här hittar ni vanliga frågor och svar om Idrottslyftet.

Vem kan söka stöd genom Idrottslyftet?
Föreningar som är ansluta till Svenska Ridsportförbundet. Ansökan görs i IdrottOnline och kan skickas in av ordförande, kassör och idrottsmedel firmatecknare. En ansökningsguide hittar ni här (pdf).

Inom vilka områden kan föreningen söka stöd genom Idrottslyftet?

  • Ideellt engagemang 
  • Ryttarutbildning 
  • Framtidens verksamhet 
  • Utbildning

Vad kan man få stöd till genom Idrottslyftet?
Idrottslyftet ger stöd till att genomföra olika utvecklingsinsatser i föreningen, främst för att utveckla befintlig verksamhet och rusta den för framtiden, snarare än att ge stöd till enskilda kortsiktiga projekt. Målet är att satsningen över tid ska övergå till ordinarie verksamhet. Föreningen har möjlighet att välja bland både färdiga paket och komma med egna idéer. Stöd ges främst till direkta kostnader för att genomföra satsningen, så som ledararvoden, lokalhyra, hästhyra, föreläsare, processledare och litteratur.

Vad får man inte stöd till genom Idrottslyftet?
Det finns vissa saker som inte beviljas. Bland annat inköp av hästar, teknisk utrustning, byggnationer eller andra investeringar i anläggningen, underskott i driften och planeringstid.

Varför beviljas man inte alltid hela de sökta beloppet?
Det kan hända att en förening endast får en del av det sökta beloppet. Det kan bero på flera saker, som till exempel föreningens storlek och verksamhet, hur väl satsningen beskrivs i ansökan, vilken omfattning den har, antal tillfällen och antal deltagare. Vår förhoppning är att föreningen ska ges möjlighet att komma igång med sin satsning även med ett mindre stöd, där innehållet eventuellt kan komma att behöva anpassas till de beviljade medlen. I beslutet anges vad stödet får användas till.

Kan en förening söka för flera satsningar samtidigt?
Ja, föreningen kan beviljas stöd till två satsningar. Därutöver kan föreningen ansöka om stöd för en eller flera av Svenska Ridsportförbundets utbildningar.

Hur länge kan man få stöd till satsningen?
Ansökningen sker årsvis vilket innebär att en förening endast kan få stöd för genomförande under de år som ansökan skickas in. Föreningen är sedan välkommen med en ny ansökan kommande år om man önskar en fortsättning. Samma satsning kan beviljas medel i max tre år.

När får man besked om ansökan blivit godkänd?
Normal handläggningstid är ca 4 - 6 veckor, under sommaren något längre. Föreningen får dels ett mejl med besked om beslutet men ni kan även gå in i IdrottOnline för att ta del av beslut eller eventuella kompletteringar.

Finns det någon åldersgräns på deltagarna i en satsning genom Idrottslyftet?
Idrottslyftets målgrupp är främst barn och ungdomar 7 till och med 25 år. Undantaget gäller utbildningar samt satsningar på föreningens styrelse.

När betalas pengarna ut?
Utbetalning av hela det beviljade beloppet sker ca 2 veckor efter att beslutet delgetts. Utbetalningen görs från Riksidrottsförbundet till föreningens BG/PG-konto.

Hur återrapporterar vår förening en avslutad satsning?
När en ansökan blivit godkänd genereras ett rapporteringsformulär med automatik i IdrottOnline. Föreningen kan när som helst gå in och rapportera dock senast 31 december som är sista dag för rapportering.

Har Ni fler frågor?
Har ni frågor om Idrottslyftet är ni välkomna att kontakta ansvarig handläggare för hjälp och stöttning.

Kontaktperson på Svenska Ridsportförbundet:
Elin Österberg, elin.osterberg@ridsport.se

Har ni tekniska problem eller frågor som rör applikationen ska ni kontakta supporten för IdrottOnline.

<< Tillbaka


Senast uppdaterad: 2019-03-13
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons