Heta Arbeten kräver säker miljö.

Kan du riktlinjerna för Heta Arbeten?

2018-01-09

En mycket viktig del i säkerhetsarbetet är att kontrollera brandskyddet vid en ridanläggning. Det finns regelverk och lagar för hur det ska gå till. Brandskyddsföreningen har kompletterat sina riktlinjer för ”Heta Arbeten”, där skoningen ingår.

Det krävs tillstånd för att till exempel varmsko i ett stall och riktlinjer hur det ska göras så säkert som möjligt.
I anvisningarna står det bland annat:
Anvisningarna ska:
• vara kända av den som beställer hästskoning och hovslagaren ska informeras om vad som gäller för det aktuella stallet.
• ange att svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte får utföras på denna plats.

Bockens-hoslagare2 2010 RT

Särskilt anordnad fast plats kan vara spolspilta eller stallgång som uppfyller följande:
• Bredd är minst 2,5 meter.
• Vägg ansluter mot golv utan större springor.
• Golvet är av obrännbart material och sträcker sig minst 2 meter framför och 2 meter bakom hästen.
• Området är fritt från brännbart material, exempelvis hästtäcken, strö eller hö, löst eller i säckar.
• Vid varmskoning krävs att passagen från stalldörren fram till platsen för hästskoningen är fri från brännbart material.
Det ska även finnas anvisningar för hur hovslagarens bil får ställas upp och hur arbetet vid bilen får ske.

Tillståndsansvar och delegering

Grundtanken är att det är ägaren som är tillståndsansvarig. Om anläggningen arrenderas ska ansvaret delegeras över till arrendatorn. Om ett stall hyrs ut ska det klarläggas vem som är tillståndsansvarig – ägaren/arrendatorn eller hyresgästen. Den som hyr stallplats i ett stall är ofta den som beställer hästskoning men har sällan delegation för att vara tillståndsansvarig.
Den som utfärdar tillstånd för Heta Arbeten två gånger per år eller oftare ska ha certifikat för Heta Arbeten.
Läs mer om brandskydd

Här kan du ladda hem pdf-en om Heta Arbeten

Länk till brandskyddsföreningen

070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons