Fråga Mia

Här nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kring föreningens arbete. Är det något mer du undrar över, kontakta Mia Thun som arbetar med föreningsfrågor på Svenska Ridsportförbundets kansli. Enklast kontaktar du Mia via e-post: maria.thun@ridsport.se . Det går också bra att ringa 0220-456 02 (telefontid 09.00-12.00 mån-fredag, plus onsdag 13.00-16.00).

Fråga-Mia_150

De vanligaste frågorna med svar:

Vad får vi för medlemsavgiften?
Förutom att föreningens medlemmar får tidningen Häst&Ryttare samt en olycksfallsförsäkring och att föreningen får en försäkring, gratis hemsida via IdrottOnline och diverse idrottsrabatter  så blir medlemskapet i Svenska Ridsportförbundet det föreningen gör det till. Det finns möjligheter att söka LOK-stöd, Idrottslyft och andra stöd, föreningen kan arrangera tävling och utbilda funktionärer, ridskolan kan bli kvalitetsstämplad och utbilda/fortbilda sina ridlärare, organisationen erbjuder en uppsjö av utbildningar och aktiviteter samt rådgivning i alla möjliga frågor som rör föreningen och ridsporten. Läs mer i kapitel 1 och 2.

Men föreningen är också med och bidrar till Svensk Ridsport – ju fler vi blir och ju mer vi gör, ju starkare blir ridsporten och desto mer stöd får vi.

Hur hög är medlemsavgiften?
Årsavgiften till Svenska Ridsportförbundet fastställs av förbundsstämman. Årsavgift för 2015, 2016, 2017 och 2018 är 78 kronor per medlem. Till detta kommer en avgift för den gemensamma olycksfallsförsäkringen (45 kronor per medlem 2015). Läs mer om förbundsstämman här och om försäkringen här. 

Kan vi tvinga medlemmarna att ställa upp?
Ideellt arbete är frivilligt så en förening kan aldrig tvinga sina medlemmar att utföra olika sysslor. Å andra sidan bygger föreningsidén på att man hjälps åt och bidrar med frivilliga insatser och det blir enklare att hjälpa till om någon/några identifierat vad som behöver göras och fördelat arbetet.

Sprid kunskapen om vad föreningen går ut på. Berätta om vad ni kan åstadkomma tillsammans, men belys även hur det blir om ingen ställer upp. Vilken förening vill medlemmarna ha? Vad är vårt gemensamma ansvar som medlemmar?

I kapitel 5 finns verktyg för att behålla, aktivera och skapa ideellt engagemang.

Har medlemmarna rätt att få ta del av styrelsen protokoll?
Medlemmen har rätt att delta i allmänna möten/årsmöten och få information om vad som händer i föreningen. Det betyder dock inte medlemmen har rätt att få ta del av styrelsens protokoll eller varje enskild post i föreningens bokföring. Det är upp till förenings styrelse att avgöra vilken information och på vilket sätt medlemmarna kontinuerligt ska hållas uppdaterade. För att uppmuntra delaktighet och engagemang är det bra att styrelsen är så transparent som möjligt och informera så mycket som möjligt om vad som händer, hur det påverkar medlemmarna och hur man kan hjälpa till, även om inte själva protokollet offentliggörs.

Måste vi ha årsmöte innan februari månads utgång?
Föreningars årsmöten och motionstiden inför dessa är inga enskilda händelser utan hänger ihop med årsstämmor för ridsportdistrikt (mars) och den centrala Förbundsstämman (maj). Konsekvensen av en senareläggning av föreningens årsmöte blir helt enkelt att föreningens medlemmars inflytande på regional och central nivå kommer att minska.

Läs mer om den demokratiska processen i kapitel 7 och om stadgarna i kapitel 10.

Vad händer om ordförande avgår i förtid?
En ordförandens främsta uppgift är att vara sammankallanden till styrelsens möten och har enligt praxis ansvaret för att leda styrelsen och styrelsearbetet. Ordföranden är också ofta firmatecknare.

När ordförande avgår i förtid är det viktigt att diskutera om man kan lösa dessa roller tills nästa årsmöte eller om man behöver kalla till extra allmänt möte för att välja ny ordförande. En ordförande måste väljas av årsmöte/allmänt möte, vilket betyder att vice ordförande inte automatiskt blir ordförande vid dennes avgång. Däremot kan vice ordförande eller någon annan i styrelsen ta på sig ansvaret att vara sammankallande och leda arbetet under tiden till nästa årsmöte. Viktigt är också att det finns en alternativ firmatecknare som kan teckna föreningens firma under tiden fram till nästa årsmöte. Läs mer om styrelsens arbete i kapitel 8.

Hur ändrar vi i våra stadgar?
Det är bra att tänka igenom vad stadgarna ska innehålla från början då det är rätt komplicerat att ändra dem. Beslutet att ändra stadgarna kan endast fattas på ett årsmöte, där 2/3 av de närvarande på årsmötet röstar för ändringen. Därtill ska ett extra möte hållas inom en månad där 2/3 fortfarande ska vara för stadgeändringen. Stadgeändringarna ska även godkännas av Svenska Ridsportförbundets styrelse eller av utskottet som styrelsen gett denna uppgift. Stäm gärna av förslaget till nya stadgar med ansvarig tjänsteman på Svenska Ridsportförbundets kansli innan det presenteras som årsmöteshandling, för att säkra ett godkännande. Läs mer i kapitel 10 Stadgar

Blir jag personligt ansvarig för föreningen om jag är styrelseledamot?
Nej, inte så länge verksamheten sköts på ett korrekt och riktigt sätt. Den ideella föreningen är en juridisk person som svarar för föreningens åtaganden med sina tillgångar. Läs mer här

Är kassören mer ansvarig är övriga i styrelsen om ekonomiska felaktigheter sker?
Så länge ekonomin sköts på ett korrekt och riktigt sätt är det fortfarande föreningen som svarar med sina tillgångar om något händer.

Kassören ansvarar för att följa upp och informera om föreningens ekonomiska situation, även om föreningen valt köpa ekonomitjänsten, dvs. det löpande arbetet med bokföring, fakturering och betalning av fakturor. Viktigt är att sköta betalningar och uppgifter till Skatteverket, deklarera och spara ekonomiska handlingar enligt god redovisningssed.

Finns det någon regel för hur ofta vi ska ha styrelsemöten?
Nej, det finns ingen regel men många föreningar har möte en gång i månaden för att kontinuerligt stämma av föreningens arbete och snabbt kunna åtgärda saker som dyker upp.  Läs mer om styrelsens arbete i kapitel 8.

Kan vi träffas på annat sätt än fysiska möten när vi har våra styrelsemöten?
Ja, styrelsen väljer själva hur den träffas för att vara mest effektiv och produktiv. Idag finns många som har möte via telefon, Skype, Lync eller andra digitala verktyg. Det viktiga är protokollföra mötena och hittar bra rutiner för protokollens undertecknande. 

Lagkassor, medel i sektioner och kommittéer - är det hela föreningens pengar?
Ja, det är hela föreningens pengar eftersom det bara finns en juridisk person. Läs mer om lagkassor här

Vad är det för skillnad mellan kommitté och sektion?
Sektion kan likställas med en avdelning i en organisation medan en kommitté är mer en grupp som ansvarar för vissa frågor. Sektion har egen budget, egen styrelse och regleras i stadgarna och väljs därmed av årsmöte, medan kommitté ofta utses av styrelsen

Vad ska vi ha för policy gällande sociala media?
Sociala medier används för att sprida nyheter, ge utrymme för debatt och diskussion. Det är viktigt att komma överens om vem som administrerar och vad som gäller, t ex att personliga påhopp, mobbing, ryktesspridning, spekulation, reklam och kommersiella annonser tas bort. Utgå från värdegrunden då ni sätter er policy.

Kontakta gärna Svenska Ridsportförbundets informationsavdelning för exempel på policy.

Vilka försäkringar gäller om man är medlem på i en ridklubb?

Alla medlemmar i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Information finns här
Vissa föreningar har även tilläggsförsäkringar för besökare.

Hur kan vi få hjälp att finansiera våra utvecklingsprojekt?

Det finns flera möjligheter till stöd för att stötta nya idéer. Via Ridsportförbundet söker föreningen Idrottslyftsmedel plus att det finns fler möjligheter via distriktsidrottsförbund eller SISU Idrottsutbildarna.

Via Arvsfonden kan föreningen söka stöd för ”att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning” 

Hur hittar nya medlemmar till oss? Var letar de?
Många använder sökmotorer eller sociala medier idag för att söka efter en förening som ligger geografiskt nära. Det är därför viktigt att hemsidan och andra medier kontinuerligt uppdateras, att den visar var föreningen ligger samt att det där framgår vad som gör er förening unik, vad er särart är. Beskriv vad de kan förvänta sig om de väljer att bli medlemmar och/eller ridande hos er. Tydliga kontaktuppgifter och telefontider samt vägledning i hur besökaren når den information den kan tänkas söka. Minst lika viktigt är ”mun-till-mun-marknadsföring”, dvs. nöjda medlemmar sprider budskapet vidare. Arbeta för att ha en förening som ni och andra vill tala väl om.

Kapitel 2 sorterar föreningens möjliga utbud, kapitel 3 hjälper er att identifiera föreningens särart medan kapitel 5 behandlar kommunikation.


Senast uppdaterad: 2016-01-15
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons