Valberedningen 2018
FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Information från valberedningen

2018-10-26

Vi i valberedningen har deltagit på Ridsportforum i Göteborg 19-21 oktober för att intervjua ledamöter i Förbundsstyrelsen (FS), Tävlingssektionen (TS) och Ridskole- och Utbildningssektionen (RUS).

Innan Ridsportforum hade vi skickat ut ett frågeformulär till alla nuvarande ledamöter för att utröna hur arbetet går och om man önskar kandidera till en ny period. Vårt arbetssätt är och har varit att lyssna och fråga, för att skapa oss en gemensam bild. Vi vill köra med så öppna kort som möjligt men självklart värna om den personliga integriteten. Vi vill också betona att vi är hela förbundets valberedning och har öppna brevlådor och telefoner för alla som har synpunkter och förslag.

Vi har under helgen genomfört ett 20-tal mycket bra samtal och möten. De vi har träffat har varit öppna och konstruktiva och vi har lyssnat och frågat. Det vi fått till oss i allmänna ordalag är detta: Arbetet fungerar väl i det stora hela. Framförallt har kommunikationen förbättrats mellan kansliet, distrikten och förbundsstyrelsen. Det är ett mycket positivt arbete som utförts, i förbundsstyrelsen och sektioner,  med starkt stöd från tjänstemännen på kansliet. Våra stora sportsliga framgångar har också stärkt vårt varumärke. Och att vi till slut fick genomslag för frisksportavdrag för ridsport är stort.

Men vi har också fått oss till livs en del saker som kan utvecklas eller förbättras. En del tycker att det har varit en brist på strategisk höjd i förbundsstyrelsen. En del ledamöter ser mest till sina egna intressen enligt andra. Sitter någon på dubbla stolar och inverkar det i så fall negativt på arbetet? Medan kommunikationen med distrikten och kansliet förbättrats är upplevelsen att det finns det ett glapp mellan FS och TS och RUS. Det finns också flera som tycker att vi på förbundsstämman borde besluta om högre arvoden till de som arbetar väldigt mycket för Ridsportförbundet.

Och vad letar vi efter när vi söker nya kandidater till våra förtroendeposter?
Vi vill såklart att de ska bidra med kompetens och erfarenhet. Gärna att de ser mer till helheten inom Ridsportförbundet än egna särintressen. Att man representerar en gren eller en geografi betyder inte att man enbart ska driva de frågorna eller företräda det intresset. Väl invald ska alla ledamöter se till helhetens bästa.

Vi vill få till en bra sammansättning av personligheter och erfarenheter som berikar varandra. Det som är viktigt är att alla har ett starkt engagemang, ett motiv eller en drivkraft som förenar. Att man har tid och möjlighet att engagera sig är väldigt viktigt. Och det tar tid, inte bara i möten utan också på att förbereda sig, läsa in material, delta i angränsande möten och kanske ingå i någon arbetsgrupp. Från juni 2021 kommer kraven på att det ska vara en 40/60 fördelning mellan könen bland ledamöterna i FS. Motsvarande kommer att gälla från 2025 på övriga organ som sektioner, råd och kommittéer. Det betyder att vi måste börja agera i rätt riktning redan nu!

Vad händer nu framöver?
Den 1 december ska vi meddela vilka av nuvarande ledamöter som avböjer att kandidera för omval. Därefter ska distrikt och föreningar börja jobba med att nominera kandidater. Senast den 1 februari ska distrikt och föreningar ha inkommit med förslag till oss och därefter tar vi fram valberedningens förslag på ledamöter som ska publiceras den 1 april 2019.

Valberedningen
Gunilla Öhman (f.d. Wikman), tf ordförande, Gunilla.ohman@carrara.se 
 070-7638125
Jan Andersson, jan@borgasund.com  070-2472677
Per Håkanson, per@heinge.se  070-3747155
Klara Gunnarsson, klara.gunnarsson1@gmail.com  070-5109290
Nathalie Malmberg, nathalie.malmberg@hotmail.com  070-5793283 p

Förbundsstämman

Handlingar 2019

Förbundsstämma 2019

Annons