Relevant statistik är viktig för utveckling av all verksamhet.
FOTO: Rawpixel on Unsplash

Ridsportens digitala resa

2019-01-29

En väl fungerande digital miljö är viktig för samordning och effektivisering av all verksamhet. Svenska Ridsportförbundet fortsätter under 2019 arbetet med en långsiktig och hållbar utveckling inom digitaliseringsområdet.

Digitalisering handlar inte längre om när, eller om… den finns redan i vardagen och nu är det istället en fråga om hur vi kan använda den på bästa sätt för att utveckla organisation, anläggningar och verksamhet. I början av 2018 tillsatte Förbundsstyrelsen ett Digitaliseringsråd, med uppdrag att vara rådgivande i den fortsatta utvecklingen.

- Idag finns väldigt många nya tekniska möjligheter för verksamhetsutveckling och då gäller det att hitta det bästa lösningarna för olika behov, säger Tomas Torgersen, ordförande i Digitaliseringsrådet.

Ett av utvecklingsområdena inom Ridsport 2025 är att säkerställa att svensk ridsport har rätt stöd inom det digitala området. I samarbete med IT-företaget Atea gjorde Svenska Ridsportförbundet under förra året en omfattande nulägesanalys. Den innefattade bland annat omfattande enkäter och intervjuer med föreningar, förtroendevalda, aktiva och personal. Utifrån resultatet gjordes sedan en fördjupad kartläggning av förbundets befintliga IT-stöd och framtida digitaliseringsbehov.

Tre utvecklingsområden

Med digitalisering finns möjlighet att skapa nya värden genom att använda digital teknik. Men det räcker inte med tekniken, det krävs också nya syn- och arbetssätt för att lyckas skapa och ta vara på dessa värden. Förutom den tekniska utvecklingen innefattar utvecklingsplanen även översyn av processer och arbetssätt. Planen delades in i tre utvecklingsområden; Organisation, Teknisk plattform och Digitalisering. Under 2019 är ett antal projekt planerade, varav några redan rullat igång.

Ett digitalt forum ska tas fram, med syfte att skapa en intressedialog där förbundet kan informera och förankra utvecklingsbehov och medlemmar, förtroendevalda och aktiva kan lämna synpunkter/idéer. På sikt ska det också införas ett ärendehanteringssystem för att förbättra service och uppföljning.
- Det här kan både effektivisera arbetet och öka transparensen inom organisationen, säger Tomas Torgersen, som menar att det är viktigt att de som engagerar sig inom ridsporten får möjlighet att komma till tals.

Inom den tekniska plattformen genomförs omfattande IT-åtgärder för att kunna dra nytta av modern, digital teknik och publika molntjänster. Detta innefattar till exempel nya verktyg för dokumenthantering samt plan för distrikten att via Office 365 gå in i samma plattform som Svenska Ridsportförbundet ligger i, under Riksidrottsförbundet.
- Vi behöver bli bättre på samordning och intern kommunikation och Office 365 är vid det här laget en etablerad lösning, säger Tomas Torgersen.

Ridsporten konkurrerar med övriga idrotter och aktiviteter om ekonomiskt stöd och uppmärksamhet från politiker och media. För att kunna visa ridsportens styrkor, men också de brister och behov som finns, är det viktigt att ha pålitliga och tillgängliga underlag för statistik. För detta utvecklar Svenska Ridsportförbundet vad som brukar kallas masterdatahantering, vilket innebär att strukturera, definiera och hantera information som förbundet använder. Hit hör uppgifterna från distriktens besöksverksamhet, den statistiken blir ett värdefullt underlag för utveckling av organisation, anläggningar och verksamhet.

Tävlingsdatabasen TDB är också en viktig källa till information, som statistik på hur många som löser licens, startar i olika grenar eller arrangerar tävlingar. En långsiktig utvecklingsplan tas fram med fokus på kvalité och säkerhet.
- Tävlingsverksamheten utvecklas hela tiden och det är viktigt att det digitala stödet följer med, säger Tomas Torgersen.

Ny hemida - IdrottOnline har genomgått omfattande utveckling de senaste åren. Hemsidesverktyget är uppgraderat och under året lanserar Svenska Ridsportförbundet en helt ny version av hemsidan ridsport.se. Även distrikten kommer att gå över till den nya versionen.

Hanteringen av bilder och kampanjmaterial är central i Svenska Ridsportförbundets kommunikation och för att förenkla och strukturera hanteringen läggs filer upp i verktyget Q-bank. Här finns till exempel material som föreningarna kan ta del av och använda i kontakt med kommunerna.

Vi vill att våra ridskolor och utbildningar ska vara det självklara valet inom ridsporten. Lika självklart ska det vara att snabbt hitta vägen in i ridsporten på digital väg. Arbete pågår med att lägga Svenska Ridsportförbundets utbildningsmaterial i den nya Utbildningsportalen, som utvecklas av Idrottonline. Vissa kurser blir helt digitala medan andra kompletterar fysiska träffar med material, uppgifter och filmer på webben.

Administrationsmodulen i Idrottonline för föreningar omfattar numera bland annat avgiftshantering, bokföring och hantering av bidrag och idrottsmedel. Här hämtas också medlemmarnas adresser för utskick av medlemstidningen Häst & Ryttare.

Den långsiktiga handlingsplanen för digitaliseringen ska säkra en hållbar utveckling och ge föreningar, distrikt och förbundet centralt effektivt stöd i arbetet.
- Digitaliseringen är till för att stötta, utveckla och effektivisera verksamheten med fokus på medlemsnyttan, avslutar Tomas Torgersen.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons