FOTO: Mikael Sjöberg

Kontakta din Medlemsombudsman

2017-09-05

Svenska Ridsportförbundets nationella kansli har sedan sommaren 2017 en funktion för Medlemsombudsman.

Medlemsombudsmannen är egentligen två personer och en nämnd för att ge föreningar och enskilda medlemmar råd och stöd i olika frågor.

Uppdraget är uppdelat i två delar. Den ena delen är att fortsätta ge stöd och rådgivning för våra medlemsföreningar. Där är utveckling av föreningsverksamhet i fokus, likaså hanteringen av medlemsansökningar, kontakter med föreningar och distrikt. Här hanteras frågor som ofta handlar om ”mellanmänskliga relationer” och exempelvis kunskapsfrågor om bildande av förening.

Den andra delen är starkt kopplad till juridiska frågeställningar. Här handlar det ibland om problem inom föreningarnas verksamhet, uteslutningsärenden, nekade medlemskap, formfel mm samt frågor om överträdelser i etiska/moraliska frågor.
Denna typ av ärenden förbereds och hanteras vid kansliet för att – där så krävs – beslutas i Juridiska utskottet. Här hanteras de frågor som har en stark juridisk koppling och som helt styrs av regelverk.
I den här delen ska medlemsombudsmannen föra talan kopplat till RFs stadgar kapitel 14 när det gäller etiska frågor (ändringar efter RF-stämman 2017) och kapitel 15.

Huvudansvariga tjänstemän är Kicki Ronnerberg Bäckman och Maria Thun. Regelbundna/täta avstämningar görs mellan tjänstemännen så att frågor hanteras skyndsamt och korrekt.
Det här är en förstärkning för stöd till medlemmarna.

Vill du komma i kontakt med funktionen Medlemsombudsman finns den här e-postadressen medlemsombudsman@ridsport.se

Föreningstekniska frågor Juridiska frågor
Ansökningsärenden Regelverk och riktlinjer,
RFs stadgar 14 kap (etiska frågor) och kap 15
Utträden förening Överträdelser, trakasserier individnivå
Föreningsutveckling Föreningsrättsliga frågor

 

Anmälan om sexuella trakasserier och övergrepp ska ske skriftlig till förbundets generalsekreterare, som i samråd med förbundets ordförande beslutar om hur ärendet fortsatt ska handläggas. Regelfrågor och andra frågor som rör tävlingsverksamheten hanteras av Sportavdelningen och disciplinära ärenden hanteras av Disciplinnämnden.  

MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons