FOTO: Mikael Sjöberg

Våga säga ifrån! - Det får inte hända

2017-09-04

Det är viktigt att inte låta tystnaden tala.
Inom ridsporten ska vi inte acceptera att någon blir utsatt för vare sig trakasserier, övergrepp eller näthat och hot.

Det slog Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma fast i maj och det är ett budskap vi ska ta på djupaste allvar. Det är inte, och ska inte vara, en del av vår kultur.

Svenska Ridsportförbundet har varit satt under lupp i de här frågorna. Vi blev uppmärksammade på händelser som ledde till att vi inte längre hade förtroende för en tränare och vederbörande fick sin diplomering tillbakadragen.
Debatten förs även intensivt kring andra organisationer och inom idrottsrörelsen, precis som i samhället i stort.

Vad gör Svenska Ridsportförbundet?
För att ge råd och stöd i arbetet mot trakasserier, övergrepp eller näthat, har Svenska Ridsportförbundet inrättat funktionen medlemsombudsman. I praktiken är medlemsombudsmannen flera personer och funktioner. Men de ska gå att nå smidigt via mail eller telefon till Svenska Ridsportförbundets kansli.

Medlemsombudsmannen hanterar;
Medlemsfrågor och rådgivning
Juridiska frågor och föreningsfrågor
Sportfrågor och disciplinära ärenden

Du kan läsa mer om funktionen Medlemsombudsman HÄR

Nu arbetar vi med konkreta åtgärder för att få ett långsiktigt hållbart arbete för att förhindra framtida övergrepp och trakasserier.
Det innebär bland annat att vår ”gröna låda” och materialet ”Trygg i stallet” utvecklas ytterligare. Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektionen är mitt upp i ett brinnande utvecklingsarbete. Materialet används på våra ridskolor och i föreningar, men ska också få ett kapitel anpassat för tävling och träning, som kan användas till exempel av lagledare.
Läs mer om Trygg i Stallet

Det handlar om att hålla diskussionen vid liv, prata om frågorna kring etik och värdegrund och att stötta varandra när det behövs. Det ska bli en naturlig process inom hela ridsporten.

Övergrepp och trakasserier är inte en del av vår kultur och ska heller inte bli det. Men precis som i samhället i övrigt står vi inför utmaningar. Det som förekommer i samhället finns också hos oss, det måste vi vara uppmärksamma på. Och i och med att det finns många unga tjejer och killar som kan komma i beroendeställning har vi ett extra stort ansvar.

Från och med årsskiftet 2017/2018 är Basutbildningen obligatorisk både för dem som vill bli utbildningsledare och ett behörighetskrav till utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen. Läs mer om Basutbildningen HÄR

Hur hade du det på nätet idag? – hur vill vi bli bemötta i sociala medier?  – en annan viktig diskussion.

Men om det ändå händer, vad gör vi då?
Det viktiga är att inte vara tyst.
Om du blir utsatt, eller upptäcker att något pågår som inte är ok, ta hjälp från någon du litar på. Och hjälp varandra!

För föreningen finns Trygga idrottare och verktygslådan Trygg i Stallet för ett bättre klimat i stallet, på ridskolan, i föreningen, på tävlings- och träningsplatsen.

Anmälan om sexuella trakasserier och övergrepp ska ske skriftligt till förbundets generalsekreterare, som i samråd med förbundets ordförande beslutar om hur ärendet fortsatt ska handläggas. Läs mer HÄR

På våra tävlingsplatser ska Svenska Ridsportförbundets funktionärer, överdomare och domare, vara ett stöd i olika situationer.

I alla utbildningar hos Svenska Ridsportförbundet ingår etik och värdegrundsfrågor. Inte minst i den obligatoriska Basutbildningen . Vi ska se över hur frågorna kan bli ännu tydligare i våra utbildningspaket.

En förening kan begära att en person som ska arbeta med barn och ungdomar visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Det ger dock bara svar på om en person tidigare straffats för övergrepp.

Svenska Ridsportförbundet tar råd och stöd från andra organisationer i dessa frågor och välkomnar stödet och verktygen från bland andra BRIS (Barns rätt i samhället), Rädda Barnen, Idrottsbrevet m fl. Brott ska alltid anmälas till polisen. Kontaktuppgifter

Vad gör Riksidrottsförbundet?
Riksidrottsförbundet har också frågan om trakasserier och övergrepp på sin agenda.

Svenska Ridsportförbundet deklarerade sin ståndpunkt vid Riksidrottsmötet veckan efter förbundsstämman och Riksidrottsmötet beslutade om följande punkter:

• Etisk kod för svensk idrott tas fram i syfte att förstärka och konkretisera idrottsrörelsens värdegrund.

• Förutsättningarna ses över för att inrätta en visselblåsarfunktion vars uppgift ska vara att ge personer som har kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna verksamheter möjligheter att förmedla detta anonymt.

• Idrottens ombudsman inrättas som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

• Dessutom beslutades att se över idrottens bestraffningsregler så att förseelser mot barn och ungdomar som kan vara utsträckta i tid regleras ur ett barnrättsperspektiv.

Det är varje idrottsförbunds och organisations ansvar att arbeta förebyggande. Alla har ett eget ansvar att agera och reagera när något händer.

Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla att säga ifrån när något händer och stötta där det behövs.

MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons