FOTO: Mikael Sjöberg

Hur vanligt är det med smitta?

2019-03-21

Hästar blir sjuka varje vinter, det kommer rapporter om kvarka, influensa och herpesvirus. Därtill kommer coronavirus, ringorm och Streptococcus zooepidemicus som saknar officiell statistik. Hur ser frekvensen ut av sjukdomarna och har det varit fler fall i år?

Fakta om sjukdomarna finns på  SVAs webb, https://www.sva.se/djurhalsa/hast där man kan läsa om smittskydd, anmälningsplikt, och rekommendationer, och följande fakta kommer från SVA (2019-03-19).

Statistik från SVA och Jordbruksverket visar att antalet anmälda fall av herpesvirus EHV-1 första kvartalet 2019 inte skiljer sig avsevärt från andra år.
Men de uppkomna fallen av den allvarligare centralnervösa formen av virusabort som orsakas av EHV-1 har drabbat två anläggningar i Stockholms län mycket hårt i år, totalt över 20 nervsjuka och fem avlivade hästar.
I övrigt har det rapporterats lite fler fall av influensa än förra året och betydligt mindre kvarka under första kvartalet 2019.

Infektioner med herpesvirus är mycket vanligt bland svenska hästar, liksom i övriga världen. Flera olika herpesvirus kan drabba häst. Det mest fruktade benämns EHV-1 eller abortvirus och kan förorsaka övre luftvägsinfektion, abort eller neurologisk sjukdom.

EHV-1 som luftvägsinfektion hos häst påvisades hos 3 till 10 indexfall årligen bland prover som skickades in till SVA hos hästar under åren 2010-2014. Med indexfall avses det första konstaterade fallet i ett stall, vilket innebär att en eller flera hästar kan omfattas i utbrottet.
Kastning (missfall, abort) orsakat av EHV-1 förekom hos mellan 2 och 13 indexfall årligen under perioden 2011 till 2018.

Neurologisk form av sjukdomen virusabort EHV-1 rapporterades till Jordbruksverket i två indexfall 2016, fem fall år 2017 och i ett fall år 2018. Under första kvartalet 2019 har tre indexfall rapporterats (2 i januari, och 1 i februari).

Vid abort och centralnervös form orsakad av EHV-1 ska sjukdomen anmälas enligt Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga sjukdomar. Det innebär att luftvägsinfektion med EHV-1 inte behöver anmälas. Infektion med EHV-4 är inte heller anmälningspliktig.
Anmälan görs av veterinär eller svenskt laboratorium till Jordbruksverket och länsstyrelsen i aktuellt län.

Hästinfluensa
Influensa (A2) är en mycket smittsam hästsjukdom som förekommer sporadiskt i hästpopulationer över hela världen. Hästinfluensa är anmälningspliktig i Sverige och utbrott rapporteras årligen. Under den senaste tioårsperioden sågs en topp 2007-2008, då sammanlagt 123 utbrott anmäldes, därefter har antalet anmälda fall per år varierat mellan 0 och 15. Under 2019 har 5 indexfall anmälts hittills. Samtliga kom från nyimporterade hästar.

Kvarka
Utbrott av kvarka sker årligen hos hästar i Sverige och övriga världen, och det är anmälningspliktigt i Sverige. Under tioårsperioden 2008 till 2018 anmäldes i snitt 58 stall med utbrott av konstaterad kvarka per år i Sverige, med en topp 2016-2017 då totalt 219 gårdar hade kvarka. Ett utbrott omfattar oftast ett antal insjuknade hästar. Under första kvartalet 2019 har det inkommit mycket färre prover med påvisad kvarka till SVA jämfört med de två senaste vintrarna.

Coronavirus
Coronavirus är en smitta hos hästar som kan orsaka feber, nedsatt aptit och i vissa fall kolik. SVA kan ställa diagnosen från ett träckprov. Det är vanligast på vintersäsongen. Analysen är ännu inte så känd så det är svårt att bedöma hur vanligt förekommande smittan är i Sverige. Fyra indexfall av coronavirus har konstaterats under första kvartalet 2019.

Sammanställt tillsammans med Gittan Gröndahl, leg vet, VMD, SVA

Annons