FOTO: Mikael Sjöberg

Ny djurskyddslag från 1 april

2019-03-31

Den 1 april 2019 börjar en ny djurskyddslag (2018:1192) och ny djurskyddsförordning (2019:66) att gälla.  Den nya lagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur.

I och med den nya djurskyddslagen blir det ändringar i föreskrifterna.

Det som i första hand berör ridsporten är 

L101 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd  om hästhållning
där tabell 1 avseende minsta utrymme för uppstallning i box justerats

Vad gäller övergång till uppstallning i lösgående system har Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att göra en analys över vilka effekter en övergång till lösgående system för hästar skulle ha för hästnäringen. Jordbruksverkets rapport ska lämnas till regeringen 1 juli 2019. 
Läs mer HÄR

L120 Statens jordbruksverks föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur

samt

L17 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur
där skyddet för hästar i täving och träning stärkts i och med att man infört kan påverka, dvs. uppsåtet eller syftet räcker.

6 kap 2 och 3 §§
I nuvarande djurskyddslag (1988:534) anges i 18 § att ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament.
I den nya djurskyddslagen (2018:1192) anges i motsvarade paragraf, 3 kap. 2 §,  att ett djur som tränas för eller deltar i en tävling eller ett prov får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament. 

I den nya djurskyddslagen anges också att Utrustning får inte användas på ett sätt som kan orsaka djuret lidande eller skada. Man ändrar därför i L17 (2 kap 3 §) så att ordet kan läggs till i existerande paragraf, dvs. ny lydelse blir: Utrustning, hjälpmedel eller metoder får inte användas på sådant sätt att det kan medföra skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret.

Annons