Annons

  Hem / Utbildning / Säkerhet / Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy

Det är Svenska Ridsportförbundets ansvar att säkerställa och utveckla säkerhets- och djurskyddsarbetet inom svensk ridsport. Ridsportförbundet har som målsättning att svensk ridsport skall karaktäriseras av gott djurskydd och hög säkerhetsnivå för de aktiva.

Vision

Svenska Ridsportförbundets vision för säkerhetsarbetet är att ridsporten ska vara fri från olyckor som leder till att människor och hästar kommer till skada.

För att nå dit ska all verksamhet inom förbundet präglas av målmedvetet systematiskt säkerhetsarbete baserat på hög kompetens, goda kunskaper och ett förhållningssätt som sätter människors säkerhet och djurskyddet i främsta rummet.

För att så långt som möjligt förebygga olyckor där häst eller människa kommer till skada bör säkerhetsarbetet innefatta hantering och utbildning av hästar, utformning av utrustning, stallar och ridhus samt, inte minst, utbildning och normbildning bland de aktiva. Säkerhetsarbetet berör således ett flertal av förbundets ansvarsområden. Den primära målsättningen måste därför vara att integrera säkerhetsfrågorna i det löpande arbetet centralt, på distriktsnivå och lokalt.

Kunnande och attityd

Framgångsrikt säkerhetsarbete måste baseras på kunskap om vilka de reella riskerna för häst och ryttare är, information om dessa samt utbildning för säker hästhantering, ridning och körning. Ridsportförbundet måste således inhämta information om vilka olyckor och tillbud som inträffar och med utgångspunkt i denna kunskap informera om hur arbetet med hästar kan göras säkrare.

Detta sker genom att Ridsportförbundet:

 • samlar in och analyserar skade-och tillbudsinformation (epidemiologi),
 • identifierar riskfaktorer/kunskapsbrister (riskanalys),
 • informerar och utbildar (information), insikt om nuläge och behov

För att säkerhetsarbetet skall lyckas är det av avgörande betydelse att dagens kunnande och resultaten av fortlöpande riskanalyser kan föras ut och omsätts i praktiken.
Det är Ridsportförbundets särskilda ansvar att detta sker till:

 • medlemsföreningar och dess medlemmar
 • tävlingsdeltagare och arrangörer
 • riksanläggningarna
 •  utbildningsgivarna
 • yrkesverksamma
 • förtroendevalda
 • ridskolor,

Fastställt av Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse 2014

Förebyggande arbete bland de punkter som enligt Säkerhetsutskottet mening bör uppmärksammas särskilt i det förebyggande säkerhetsarbetet återfinns:

 • anläggningssäkerhet (ridhus, stallar, hagar etc.)
 • hästsäkerhet (utbildning och rekrytering, ”rätt häst till rätt person”)
 • ridlärarsäkerhet (utbildning, attityd och kunnande)
 • olycksfallsberedskap (kunnande och utrustning för första hjälpen)
 • tävlingar och andra publika arrangemang,
 • försäkringsskydd (ansvars- och olycksfall).

Ridning under ”kontrollerade former”, t ex lektionsridning, har låg olycksfrekvens. Detta är dock ett av de lämpligaste tillfällena att ge ryttarna de kunskaper och attityder som förhindrar olyckor senare. Ridskolorna och ridlärarna har således en nyckelroll i säkerhetsarbetet. All ridundervisning skall därför ta upp säkerhetsfrågorna aktivt och utöver ridutbildning även omfatta hantering av häst i alla situationer.