Hem / Förening / Bilda och driva förening / FAQ Corona förening

Frågor och svar


Vi förstår att det kan dyka upp många frågor och funderingar just nu. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om ridsporten och läget med anledning av coronaviruset.

Hittar du inte svaret du söker eller den fråga du har nedan, skicka ett mejl till oss så kompletterar vi.

Förening - Ridskola

Hur påverkas ridskolorna av regeln om max 50 deltagare?

Baserat på nuvarande information rekommenderar Svenska Ridsportförbundet att ridskoleverksamheten och enskild träning kan fortgå under förutsättning att riskbedömning har gjorts. Övriga aktiviteter som teoretiska utbildningar, clinics, träffar och liknande genomförs digitalt, eller flyttar fram i tiden.

Svenska Ridsportförbundets styrelse och personal fortsätter arbetet med en konsekvensanalys av vad beslutet betyder framåt, och vad det innebär för till exempel ridskoleverksamheten.

 

Visa svar

Hur blir det med LOK-stödet?

Riksidrottsstyrelsen fattade den 16 mars beslut om att utbetalningar av LOK-stöd inte kommer att minska för att det registreras färre aktiviteter. RF kommer att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd under hösten för att kompensera för utebliven verksamhet. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Visa svar

Vad gäller för mig som arbetstagare?

HYN, Hästnäringens yrkesnämnd, har gjort en sammanställning med information och länkar om vad som gäller för dig som arbetstagare. Läs mer HÄR

Visa svar

Vad gäller för mig som arbetsgivare?

HYN, Hästnäringens yrkesnämnd, har gjort en sammanställning med information och länkar om vad som gäller för arbetsgivare. Läs mer HÄR

Visa svar

Regeringen har beslutat om ett stödpaket till idrotten om 500 miljoner. Hur fördelas pengarna?

Riksidrottsförbundet (RF) har fått förtroendet att fördela det ekonomiska stödet, som ska mildra effekterna av idrottens inkomstbortfall till följd av coronapandemin. RF arbetar tillsammans med olika idrotter fram riktlinjer för hur fördelning och utbetalning av stödet ska ske. Svenska Ridsportförbundet har framfört till RF vilka konsekvenser corona innebär för ridsporten och hur behovet av stöd ser ut. Riktlinjerna för idrottens stödpaket kommer att beslutas av Riksidrottsstyrelsen innan det blir klart för förbund och föreningar att söka medel.

362 ridsportföreningar har sökt stöd från RF

Svenska Ridsportförbundet informerar sina medlemmar om förutsättningarna för stöd så snart det är klart.

Visa svar

Hur ska vi tänka kring föreningens tränings- och ridskoleverksamhet?

Från och med den 29 mars råder förbud mot att fler än 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning och ridskoleverksamhet utomhus är att föredra. Läs mer HÄR

Svenska Ridsportförbundet uppmuntrar till träning, men föreningen ska i all verksamhet följa Folkhälsomyndighetens råd samt genomföra en riskbedömning, se länkar ovan. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra, anser Folkhälsomyndigheten.

Inför alla aktiviteter ska föreningarna att göra en riskbedömning av verksamheten med Folkhälsomyndighetens verktyg.

Det viktiga är att förhindra smittspridning och inte belasta sjukvården. Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att upptagningsområdet för träningar och motsvarande inte innebär onödiga resor och förhöjd risk för smittspridning.

Råd för ridskoleverksamheten

  • Uppmana eleverna att bara komma till ridskolan i anslutning till sin lektion
  • Lägg till lite extra tid mellan lektionerna så eleverna hinner lämna innan nästa lektion ska börja
  • Undvik trängsel i sadelkammare, på stallkontoret med fler ställen
  • Personalen har rätt att skicka hem någon som misstänkas vara sjuk
  • Tänk på att i stallet eller ridhuset hålla avstånd till varandra, hosta eller nya i armvecket samt inte ta i hand eller krama varandra
Visa svar

Vad innebär det för ridskoleverksamheten att regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Regeringens förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller inte föreningens tränings- och ridskoleverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. För den verksamheten gäller tills vidare att föreningen ska göra en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens råd och följa myndighetens rekommendationer för idrottsaktiviteter och träning.

 

Visa svar

Jag har frågor om tävling också?

Här hittar du frågor och svar angående tävlingsverksamheten

Visa svar

Frågor om ekonomi

Det skall noteras att samtliga svar nedan är av generell natur – det kan i varje enskilt fall finnas avvikelser beroende olika faktorer och då sannolikt främst hur det bakomliggande avtalet ser ut. Svaren ska inte ses som heltäckande för respektive fråga.

Visa svar

Har jag rätt att få mina pengar tillbaka om mina ridlektioner ställs in?

Ja, det har du. Skulle ridskolan meddela dig att den betalda ridlektionen inte kan/ska genomföras ska du kunna få pengarna tillbaka.

I det enskilda fallet har kanske föreningen/ridskolan redan innan du betalade skrivit att om enskilda lektioner ställs in ska eleven nyttja ett annat lektionstillfälle eller något liknande. I sådant fall är det mindre säkert att du har rätt att få pengarna tillbaka.

Visa svar

Har jag rätt att få mina pengar tillbaka om jag uppmanats att stanna hemma vid minsta antydan till sjukdomssymptom?

Rent generellt är du förhindrad att medvetet sprida en ”allmänfarlig sjukdom”. Detframgår av Brottsbalken. Det måste nog anses att covid-19 i dagens läge är att betrakta som en allmänfarlig sjukdom.
Se också Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Eftersom symptomen på sjukdomen kan variera måste det anses som helt korrekt av ridskolan att uppmana dig att inte komma till anläggningen när du visar tecken på sjukdom. Du bör därmed inte heller ha rätt att återfå din ridavgift för missad lektion.

Om ridskolan har ett system med ”igenridning” efter frånvaro borde det i sådant fall kunna utnyttjas.

Visa svar

Har jag rätt att få mina pengar tillbaka om jag känner oro för att ridskolan/anläggningen inte vidtar tillräckliga åtgärder för att minska risken för smittspridning?

Nej, i det fallet har du själv tagit beslutet och har ingen rätt att återfå ridavgiften. 
Du kan kontakta ridskolan och diskutera vad du anser brister i ridskolans hantering av saken.

Visa svar

Har jag rätt att få mina pengar tillbaka för resten av terminen om jag inte vill rida pga covid 19-smittan?

Nej, även här är det ditt eget beslut och det är helt upp till dig om du vill komma eller inte.

Visa svar

Vad är force majeure?

Det finns ingen i lag definition på begreppet force majeure. Det är generellt sett en händelse som inte kunnat förutses. Det saknas i svensk rätt någon lagstiftning som direkt syftar på force majeure.

36 § Avtalslagen är en paragraf i avtalslagen som talar om att avtal kan jämkas bland annat i fall då saker och ting inträffat efter avtalet ingicks och som skulle vara mycket oförmånligt för ena parten om den andre parten envisas med att avtalet skall fullgöras i enlighet med sin ursprungliga lydelse.

36 § Avtalslagen åberopas ganska ofta i tvister mellan två parter men tillämpas väldigt sällan. Huruvida denna § med framgång skulle kunna nyttjas i samband med en tvist med anknytning till covid-19 går inte att svara på idag. Varje fall måste tolkas var och ett för sig.

Visa svar

Kan ingångna avtal med framgång brytas endast med hänvisning till force majeure?

Svaret är att det mesta bottnar i hur avtalet mellan parterna ser ut. Finns det en force majeure-klausul? Vad står det i så fall i den? Vad är det som gör att den ena parten inte vill fullfölja på grund av ”force majeure”? Är det ovilja, bristande ekonomi? Brist på faktisk möjlighet att fullfölja avtalet? etc.
Bristande ovilja eller bristande ekonomi kan inte betraktas som force majeure! Är det dock helt uteslutet att kunna fullgöra skulle en hävning av avtalet på den grunden eventuellt kunna vinna framgång.

Visa svar

Kan covid-19 åberopas som en force majeure-omständighet?

Frågan är alldeles för vitt ställd men likafullt är svaret, nej – det går inte att komma ifrån ett avtalsförhållande enbart genom att notera Covid-19 (Corona). Rent generellt måste det ha uppstått ett oöverstigligt hinder för den part som vill komma ur sitt avtal. Vidare finns ofta, om än inte alltid, ett skriftligt avtal. Ibland kan det också finnas mer eller mindre tätskrivna försäljningsvillkor, som ibland accepteras utan bli lästa vid avtalsskrivningen.

Visa svar

Kan ingångna avtal brytas med hänvisning till force majeure?

Rent teoretiskt är det möjligt, men i varje enskilt fall måste noga analyseras vad avtalsbrytande part anser att det ligger i hens force majeure – en analys som ska mynna ut i att det verkligen är force majeure. Annars löper hen risken att bli skadeståndsskyldig för att hen grundlöst/felaktigt brutit avtalet.

Sammanfattningsvis är det bästa dock att alltid försöka få ihop en samförståndslösning/förhandlingslösning. Man får aldrig glömma att i varje avtalsförhållande så utgör de två parterna var och en parter i en lång kedja av parter. Varje enskilt fall har sin egen lösning. Ibland kan det vara lämpligt med en mindre ersättning till leverantören, genom att inte behöva leverera har hen ju besparats en del kostnader (hen får f ö aldrig kräva skadestånd så att hen får en obehörig vinst). Det som bägge parter måste se framför sig är att den idag kraftiga störningen i samhället upphör en dag och att det då ska vara möjligt att fortsätta ha en affärsförbindelse – och motparten skall förhoppningsvis fortsätta att existera.

Visa svar