Annons

    Hem / Tävling / Regler och TR / TR / Distansritt

TR VI Distansritt

TR VI Distansritt 2021

TR VI Anvisningar 2021

TR VI Distansritt 2021 - mark up-version

Förändring i TR VI 2021

Moment 638 Domarkollegiets sammansättning och åligganden

  1. Domarkollegiet ska bestå av två till tre eller fler domare, beroende på antalet startande under tävlingsdagen, varav endast en får vara från arrangörsklubben. Denna regel gäller även om nationella klasser förekommer samtidigt med FEI-klasser.
    För upp t.o.m. 30 startande ekipage i samtliga tävlingsklasser under tävlingsdagen ska minst en överdomare och en teknisk delegat tjänstgöra och vid tävlingar med fler än 30 startande ekipage under tävlingsdagen ska ytterligare en domare per 30 starter tjänstgöra.
  1. En av domarna utses till Överdomare/ordförande för domarkollegiet och en domare utses till Teknisk delegat med ett mer uttalat ansvar för banor e.t.c. samtliga domare anges i propositionen.
  2. Domarkollegiet ska övervaka och godkänna alla arrangemang gjorda av tävlingsarrangören för bedömning, veterinärkontroll och tidtagning vid distansritten. En medlem av domarkollegiet ska alltid finnas tillgänglig i anslutning till veterinärgrinden. En medlem i domarkollegiet ska finnas vid målgång för att i förekommande fall avgöra placeringsordningen.
  3. Tekniske delegaten godkänner banan inklusive eventuella speciella svårigheter innan banan öppnas för ryttarna.
  4. I tävling där domaren har närstående som deltar eller äger häst som deltar, får denne inte vara överdomare. På 2*-tävlingar och högre får inte överdomaren vara från arrangörsklubben.

TR VI Moment 638 - PDF för utskrift

Nyheter 2021 - sammanfattning

Domarordförande byts mot överdomare på flera ställen i TR VI. 

610: Den sista sträckan får inte vara den längsta. 

611: Tabell med sträckor och ridhastigheter. 

615–616: Förändrad rutin vid obligatoriska uppehåll och besiktningar. Blodsregel harmoniserad med TR I. 

619: Otillåtet lämnande av tävlingsplatsen efter avslutad tävling (hästen) medför anmälan till Disciplinnämnden. 

620: Maximalt fyra medhjälpare tillåtna. 

622: Hjälmregler förs in. 

623: Nytt moment. Reglering av färg och salvor. 

630: Kvalificering gäller 5 år. 

631: Förändrade obligatoriska viloperioder för häst. 

632: Förändrade åldersregler för starter för häst. 

Bilaga C: Två nya förkortningar in.

Viktiga hållpunkter i TR I:

Vikten av att följa Code of Conduct/Uppförandekod förs in på flera ställen.

110: Anmäla otillåten hantering
Alla som ser otillåten hantering av häst på tävlingsområdet uppmanas att kontakta någon av de officiella funktionärerna på plats.

111: Tävlingsdagens omfattning
När det gäller vad som är tillåtet och förbjudet enligt Karens- och förbudslistan, börjar tävlingsdagen klockan 00:00 och slutar när hästen gått i mål för sista starten under dagen. Efter sista starten, innan 24:00 samma dag, blir vissa åtgärder enligt listan tillåtna.

120: Tävlingsbeteckningar
Den tvååriga övergångsperioden, där beteckningarna elit/nationell/regional/lokal respektive 5*/4*/3*/2*/1* funnits parallellt, upphör. Fr o m 1 januari 2021 finns endast stjärnbeteckningarna. 

120 Inlämnande av proposition
Propositioner ska skickas in för godkännande senast 35 dagar innan tävlingsstart. Svenska Ridsportförbundet kan bestämma om förseningsavgifts storlek, som utdelas av förbund eller distrikt. 

122 Riksmästerskap
Allmänna regler för Riksmästerskap införs.

131 Anmälningsavgift
Om/när det bli möjligt i TDB kommer möjlighet att införa att dela tävlingsavgiften i anmälnings- och startavgift. 

131 Maximerat antal starter
Ryttare, till och med det kalenderår ryttaren fyller 12 år, får starta högst 4 gånger/dag.

136 Stjärnsporrar
Gemensamma bestämmelser om stjärnsporrar i alla grenar införs. ” Stjärnsporrar, det vill säga sporrar med roterande skivor/delar som har hack eller tandade kanter, är inte tillåtna inom tävlingsområdet. Sporrar med en roterande skivor/delar, som har jämna kanter, är tillåtna.”

137 Kommunikationsutrustning
Om handhållen kommunikationsutrustning används till häst, ska hästen stå stilla och inte vara i rörelse. 

140 Om premier
De premier som delas ut anges i propositionen och får inte minskas, inte heller genom friskrivning i propositionen. 

150 Licenser
Texterna om licenser är likalydande i TR och i TDB. 

162 Hästpass
Hästpass ska medföras till tävlingsplatsen.

170 Vaccinationsregler
Tidigare publicerade regler om nya vaccinationer förs in i TR. 

173 Hjälm
Hjälm ska bäras även i kön till hästbesiktningen. 

174 Blodsregel
Harmoniserad lydelse i alla TR.
”Om det förekommer blod, sår eller svullnad på hästen gäller följande. Har blod, sår eller svullnad orsakat av ryttarens inverkan ska ekipaget stängas av. Har blod, sår eller svullnad orsakats av annat än ryttarens inverkan, såsom att hästen har bitit sig eller fått ett balltramp eller liknande, ska en bedömning göras enligt moment 175. Upptäcks blod, sår eller svullnad under ritten ska ritten omedelbart avbrytas. ”

175 Startförbud
Vid startförbud p g a skada i mungipa/munhåla bli startförbudet 21 dagar. Mellan dag 8-21 under startförbudet kan tillfälligt starttillstånd ges om:
a) veterinärintyg skickas in till Svenska Ridsportförbundet, och förbundet kan därefter ge starttillstånd,
b) tävlingsveterinär/överdomare på plats kan ge tillfälligt starttillstånd, efter besiktning där skadan konstateras ha försvunnit. 

175 Mun- och nosgrimmekontroll
Överdomaren/veterinären ska kontrollera munnar och nosgrimmor på minst 5% av deltagande hästar. 

187 Högsta ersättning
Högsta ersättningsnivåer för domare/överdomare införs. 

190 Protest
Inga protester mot domarutslag vid ritter kan lämnas. 

195 Avgift vid protest och överklagande
Avgiften för protest och överklagande höjs till 500 kr. Avgiften för överklagan till Svenska Ridsportförbundet höjs till 1500 kr. Avgifterna återbetalas om man får rätt.