Samarbete för att hitta lösningar

2018-07-09

"- Allt som kan måste skördas och måtte det regna snart."

Det var i korthet budskapet när landsbygdsminster Sven-Erik Bucht, tillsammans med Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och LRF:s ordförande Palle Borgström, höll en presskonferens på måndagsmorgonen, där Sven-Erik Bucht speciellt nämnde hästnäringen tillsammans med jordbrukare och andra som drabbas när torkan slagit till.
Christina Nordin visade kartor över Sverige som tydligt visade att temeraturen i Sverige under maj och juni varit kraftigt över det normala, samtidigt som nederbörden var lika kraftigt under det normala.

Det var allvarliga miner på podiet under presskonferensen och ett pressmeddelande följde;

Regeringen, Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, arbetar tillsammans intensivt för att hitta lösningar på lantbrukarnas stora problem i nuvarande torka och för att säkra livsmedelsproduktionen. Det handlar om allt ifrån att utreda förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken, till en uppmaning till alla som har mark med foder att skörda dessa för att få fram mat till djuren.

Situationen för lantbrukarna är svår just nu med en mycket bristfällig fodertillgång på grund av årets torka och varma väder. Läget är allvarligt, men det sker ett intensivt arbete hos regeringen, Jordbruksverket, LRF och andra aktörer så att situationen kan hanteras på ett bra och samordnat sätt.

– Regeringen vänder på varje sten för att undersöka hur vi kan stödja lantbrukarna under torkan. Vi för en nära dialog med Jordbruksverket, LRF och resten av branschen där vårt fokus just nu ligger på att skapa förutsättningar att tillgängliggöra det foder som finns i Sverige. Regeringen följer utvecklingen noga och är beredd att vidta ytterligare åtgärder i förhållande till hur situationen utvecklar sig, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I den samverkansplattform som finns, där representanter för Regeringskansliet, Jordbruksverket, LRF och andra aktörer ingår, förs breda diskussioner och analyser om vilka åtgärder som krävs på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om åtgärder som innefattar att utreda större förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken. En annan viktig fråga på kort sikt är hur befintligt foder kan transporteras från delar av landet där det finns foder till andra delar som har svårt med fodertillgången.

Därför vill regeringen, Jordbruksverket och LRF rikta en särskild uppmaning till alla i hela landet som har mark med foder att skörda dessa och erbjuda marknaden. Varje centimeter av skörden behövs, skörda eller låt beta allt ni kan och samverka med andra i ditt närområde.

– Jordbruksverket har en nära dialog med LRF och Näringsdepartementet, men även andra organisationer om läget, vi inventerar allt som går att göra, ser över regelverk som finns och informerar löpande för att stödja lantbruket, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

– Läget förvärras för varje dag. Spannmålsskörden är kraftigt påverkad och det är mycket svårt att få fram foder till djuren. Vi hoppas att alla som har outnyttjade marker erbjuder gräs och hö till behövande gårdar. Vi vädjar även till regeringen att påskynda utbetalningarna av tidigare jordbruksstöd och att vi även kan få del av EU:s krisfond. Många gårdar riskerar i höst att få likviditetsproblem på grund av inkomstbortfallet, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Åtgärder som vidtagits eller är under utredning
Den 13 juni togs beslut om att medge undantag från vissa skörderegler. Det har lett till att viss mark med foder har kunnat skördas tidigare än vanligt.

 I kompensationsstödet, miljöersättningar och ersättningarna för ekologisk produktion finns sedan tidigare möjligheten för Länsstyrelsen att göra undantag vid avvikelser från skötselvillkoren i varje enskilt fall och därigenom ge klartecken för att skörda marker som annars inte får skördas.

Möjlighet finns för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra med icke ekologiskt foder. Dock måste en ansökan om detta skickas in till Jordbruksverket först.

 Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på landsbygdsstöden från 75 procent till 85 procent.

Arbete pågår med att få till ett undantag från EU-reglerna om utsäde. Det handlar om att få tillstånd att använda spannmål från odlingar som egentligen skulle ha levererats till kvarn som utsäde nästa år.

Förutsättningarna för krisstöd från EU ses över.

Pressmeddelande från Regeringen 2018-07-09

Annons